dr inż. Maciej Kalinowski

 

dr inż. Maciej Kalinowski ukończył studia i otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2018 roku. Od tego czasu jest uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na WIL PW; pracę doktorską realizuje w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Woyciechowskiego (promotor) i dr inż. Joanny Julii Sokołowskiej (promotor pomocniczy).

Mgr inż. M. Kalinowski prowadzi zajęcia z przedmiotu Materiały Budowlane 1 i 2 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 619 PUBLIKACJE NAUKOWE INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 5673

Publikacje naukowe

2023

 1. Kalinowski M., Chilmon K., Jackiewicz-Rek W., Rakowski B. (2023). The Influence of Selected Material Variables of Photocatalytic Cementitious
  Composites on the Self-Cleaning Properties and Air Purification Efficiency from NOx Pollutants, Sustainability, 2023, vol. 15, nr 1, s.1-27,
  DOI: 10.3390/su15010853
 2. Kalinowski M., Woyciechowski P., Jackiewicz-Rek W. (2023). Surface Modification of Photocatalytic Cementitious Composites with Polyacrylic
  Superabsorbent Polymers (SAP), Materials Proceedings, 2023, vol. 13, 1, 13, DOI: 10.3390/materproc2023013023

2022

 1. Woyciechowski P.,Sokołowska J.J., Kalinowski M. (2022). Modyfikacja betonu dodatkiem SAP – wybrane aspekty trwałości,
  Inżynieria i Budownictwo. 2022; 9-10(2022), 406-409.
 2. Kalinowski M., Woyciechowski P. (2022). Wewnętrzna pielęgnacja kompozytów cementowych poliakrylanowymi polimerami
  superabsorpcyjnymi (SAP), Go Green Concrete Sympozjum – Reologia w Technologii Betonów Niskoemisyjnych [referaty prelegentów],
  2022, s.1-17.

2021

 1. Sokołowska J.J, Woyciechowski P, Kalinowski M. (2021). Rheological Properties of Lunar Mortars, Applied Sciences, 2021, 11, 15, s. 1-18,
  DOI: 10.3390/app11156961
 2. Kalinowski M., Woyciechowski P. (2021). Pielęgnacja wewnętrzna polimerami superabsorpcyjnymi i jej wpływ na właściwości betonu,
  Inżynieria i Budownictwo, 2021, vol. 77, nr 1/2, s.59-62.
 3. Kalinowski M., Woyciechowski P. (2021). Chloride Diffusion in Concrete Modified with Polyacrylic Superabsorbent Polymer (SAP)
  Hydrogel—The Influence of the Water-to-Cement Ratio and SAP-Entrained Water, Materials 2021, vol. 14, nr 15, s.1-21,
  DOI: 10.3390/ma14154064

2020

 1. Kalinowski M., Woyciechowski P., Sokołowska J.J. (2020). Effect of mechanically-induced fragmentation of polyacrylic superabsorbent polymer
  (SAP) hydrogel on the properties of cement composites, Construction and Building Materials Volume 263, 10 December 2020, 120135,
  DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120135
 2. Woyciechowski P., Kalinowski M.,  (2020). Wpływ modyfikacji betonu polimerem superabsorpcyjnym (SAP) na przebieg karbonatyzacji
  oraz właściwości mechaniczne, Materiały, 2020 (1), DOI: 10.15199/33.2020.10.03

2019

 1. Kalinowski M., Woyciechowski P. (2019). The course of water absorption and desorption from superabsorbent polymers (SAP) in cementitious
  environment, Proc. of the ICSBM 2019 – The 2nd International Conference on Sustainable Building Materials
  At: Eindhoven, The Netherlands, Vol. 5, 4-54;
 2. Kalinowski M., Woyciechowski P. (2019). Wpływ kinetyki desorpcji wody z polimerów superabsorpcyjnych na kształtowanie wytrzymałości
  na ściskanie kompozytów cementowych, Materiały budowlane, 2019 (7), DOI: 10.15199/33.2019.07.07

2018

 1. Woyciechowski P., Kalinowski M. (2018). The Influence of Dosing Method and Material Characteristics of Superabsorbent Polymers (SAP)
  on the Effectiveness of the Concrete Internal Curing, Materials 2018, 11(9), 1600, DOI: 10.3390/ma11091600

Inne publikacje

 –
 

Rozprawy doktorskie – promotor

 –
 

Prace dyplomowe – promotor

 –

Udział w projektach i grantach badawczych

2023-obecnie

 1. Innowacyjne elementy nawierzchni peronów kolejowych z betonu fotokatalitycznego oczyszczającego powietrze.
  Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, data rozpoczęcia 01-01-2023, BRIK-II/0035/2022, W realizacji.
 2. Określenie możliwych kierunków modyfikacji materiałowej betonu wodoprzepuszczalnego w celu poprawy jakości odprowadzanej wody
  oraz opracowanie koncepcji technologii pozwalających na jej ponowne wykorzystanie. Kierownik w PW: Chilmon Karol,
  data rozpoczęcia: 01.05.2023, Grant RND Inżyniera Lądowa, Geodezja i Transport.

2021-obecnie

 1. Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających
  jakość powietrza. Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, W.Jackiewicz-Rek@il.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 56 91,
  data rozpoczęcia 01-01-2021, TECHMATSTRATEG-III/0013/2019, W realizacji.
  FotPrefBet ‐ Ponad 7 mln zł dofinansowania na realizację projektu

2021-obecnie

 1. Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty nawierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warunki wodne i jakość powietrza.
  Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, W.Jackiewicz-Rek@il.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 56 91, data rozpoczęcia 01-11-2020,
  data zakończenia 30-09-2023, 503/00133/1080, W realizacji
  WIL Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

2021

 1. Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie.
  Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, W.Jackiewicz-Rek@il.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 56 91,
  data rozpoczęcia 01-11-2018, planowana data zakończenia 31-10-2021, POWR.03.01.00-00-T60/18,

 

Działalność ekspercka i projektowa

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018 – Dyplom w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. Wpływ SAP na wybrane właściwości betonu wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. P. Woyciechowskiego;
 • 2020 – Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju za pracę dyplomową magisterską pt. Wpływ SAP na wybrane właściwości betonu w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje.

Pełnione funkcje

 • od 2020 – członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
 • od 2022 – przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • od 2022 – delegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej