Projekty badawcze

Na przestrzeni ostatnich 20 lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów badawczych o charakterze krajowym jak i międzynarodowym. Byliśmy w tym czasie beneficjentami grantów z programów:

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Maria Skłodowska-Curie Poland-US Joint Fund II
 • Umowy międzyrządowej między Polską a Belgią
 • Grantów Rektorskich

W tym czasie uczestniczyliśmy także w projektach badawczych realizowanych w ramach wymian osobowych naukowców z takimi krajami jak:

 • Belgia
 • Chiny
 • Portugalia

Projekty badawcze zrealizowane przez nas bądź będące w trakcie realizacji

Międzynarodowe

 1. Zrównoważone kompozyty polimerowo-cementowe (Sustainable polymer-cement composites) projekt wymiany osobowej na lata 2013-2014 między Rzeczpospolitą Polską a Portugalią, Kierownik tematu: A. Garbacz (Wykonawcy: P.Łukowski, W.Jackiewicz-Rek, K.Załęgowski);
 2. Opracowanie technologii betonu o zerowej emisji CO2 (Development of CO2 zero emission concrete) projekt wymiany osobowej na lata 2011-2012 między Rzeczpospolitą Polską a Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii, Kierownik tematu: A. Garbacz (Wykonawcy: J.Kuziak, W.Jackiewicz-Rek, K.Załęgowski).
 3. Kształtowanie przyczepności w budowlanych złączach adhezyjnych. Modyfikacja materiałów – metody badań, projekt wymiany osobowej na lata 2013-2014 między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Chin, Kierownik tematu: A. Garbacz (Wykonawcy: B.Chmielewska, G.Adamczewski, P. Woyciechowski).
 4. Improvement of signal interpretation for an adhesion evaluation in repair system investigated with impact-echo and geo-radar, University of Liege, Politechnika Warszawska, projekt badawczy wpisany do protokołu wykonawczego do Umowy międzyrządowej między Polską a Belgią (Region Walonia-Bruksela) na lata 2008-2009; Główny wykonawca ze strony Polski.
 5. Testing Methods of Massive Reinforced Concrete Structures, Brno University of Technology; grant badawczy Czech Science Foundation nr GAČR 103/06/0891, 2006-2008; wykonawca badań impact-echo na zaproszenie strony czeskie
 6. Development of Specifications and Performance Criteria for Surface Preparation Based on Issues Related to Bond Strength, projekt badawczy American Concrete Institute realizowany we współpracy University of Laval, Kanada, Vaycon Consulting Inc., USA, Bureau of Reclamation, USA, University of Liege, Belgia (2005-2009); wykonawca
 7. Selfcompacting mortars for repair, University of Liege, Politechnika Warszawska, projekt badawczy wpisany do protokołu wykonawczego do Umowy międzyrządowej między Polską a Belgią (Region Walonia-Bruksela) na lata 2006-2007; Wykonawca ze strony Polski.
 8. Characterization of adhesion of repairs systems on concrete (destructive and non-destructive methods), University of Liege, Politechnika Warszawska, projekt badawczy wpisany do protokołu wykonawczego do Umowy międzyrządowej między Polską a Belgią (Region Walonia-Bruksela) na lata 2000-2005; Wykonawca ze strony Polski.
 9. Ultrasonic Evaluation Methods Applicable to Concrete Polymer Composites, Maria Skłodowska-Curie Poland-US Joint Fund II, Project MEN/NIST 95-234, Co-Partner: National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, Warszawa-Gaithersburg, 1998-2001, Główny Wykonawca ze strony Polski
 10. Polymer Composites for Repairing of Portland Cement Concrete: Compatibility project, Maria Skłodowska-Curie Poland-US Joint Fund II, Project MEN/NIST 95-234, Co-Partner: National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, Warszawa-Gaithersburg, 1995-1998; Wykonawca ze strony Polski.
 11. Polymer-Concrete Composites, Maria Skłodowska-Curie US-PL Joint Fund II: Project MEN/NIST-90-44, Co-partner: National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, Warszawa-Gaithersburg, 1990-1994, Wykonawca ze strony Polski.

Krajowe

 1. Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym, projekt badawczy NCBiR w ramach IV edycji programu Lider, LIDER/033/639/L-4/12/NCBR/2013, Kierownik Projektu: dr inż. Tomasz Piotrowski, wykonawcy: J.J. Sokołowska, G. Adamczewski, B. Jaworska oraz D. Tefelski (Wydział Fizyki PW): dofinansowanie 1 116 000,00 PLN, czas realizacji 3 lata: listopad 2013-październik 2016;
 2. UIR-skaner – mobilny, zintegrowany skaner do diagnostyki elementów betonowych za pomocą metod nieniszczących, projekt badawczy rozwojowy, NCBiR N0024-10/2010, Kierownik Projektu dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof PW; dofinansowanie: 1 175 000,00 PLN, czas  realizacji 3 lata: grudzień 2010-grudzień 2013;
 3. Rury kanalizacyjene wykonane z betonu chemoodpornego (Sewage pipes made of chemically resistant concrete) 2 zadania w projekcie w ramach II INNO-TECH Programme – Path IN-TECH, project NCBiR, Kierownik zadań dr inż. Piotr Woyciechowski,  13 000,00 + 135 000,00 PLN, czas realizacji: 2013-2014;
 4. Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego, Projekt badawczy NCBiR w ramach  Programu Badan Stosowanych (PBS), Kierownik Tematy w ramach Projektu dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof PW, Projekt realizuje konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza – lider projektu, Politechnika Warszawska, LAKMA SAT sp. z o.o.. z siedzibą w Cieszynie (producent wyrobów z perlitu), Całość projektu: ok. 2 900 000,00 PLN, w tym – ok. 540 000,00 PLN przypada na ZIMB, inżynierem projektu jest dr inż. J.J. Sokołowska. Zadanie badawcze realizowane przez zespół ZIMB to „POLIMERY” i obejmuje badanie możliwości zastosowania odpadów perlitu jako składnika kompozytów żywicznych i polimerowo-cementowych, czas realizacji : do końca 2014 roku
 5. Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwojuPT.2.3. Wyznaczanie kompatybilności materiałowych układów złożonych w konstrukcji, projekt badawczy POIG.01.01.02-10-106/09-01, I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Poddziałanie 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”, Kierownik Tematu dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof PW, dofinansowanie: 340 000,00 PLN;
 6. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej; Strategiczny projekt badawczy NCBIR, Zadanie badawcze: Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej; Część zadania badawczego nr 6 pt. Analiza procesu przygotowania budowy, wykonania projektu budowlanego elektrowni jądrowych pod kątem określenia materiałów, produktów i usług, których dostawy mogłyby być zrealizowane przez podmioty krajowe, analiza potencjału polskich przedsiębiorstw działających w tych branżach oraz nawiązanie współpracy z wytypowanymi podmiotami oraz określenie standardów; opracowanie warunków i specyfikacji technicznych inspekcji, testowania i odbiorów elementów konstrukcyjnych i usług budowlanych, wykonawca: dr inż. Tomasz Piotowski, dofinansowanie: 336 000,00 PLN;
 7. Akceleracja transportu penetrujących inhibitorów korozji stali zbrojeniowej, projekt badawczy własny MNiSW nr N N 506 100, 2010-2013; Kierownik Tematu: Justyna Kuziak;
 8. Żywiczne betony polimerowe, projekt badawczy własny MNiSW, 2008-2010; Kierownik Tematu,
 9. Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie; projekt badawczy własny MNiSW Nr 4 T07E 048 29, 2005-2008; Wykonawca
 10. Materiałowo-konstrukcyjne uwarunkowania złączy w obiektach mostowych z kompozytów polimerowych, projekt badawczy własny MNiSW nr 4 T07E 061 29,2005-2008; Wykonawca
 11. Zaprawy polimerowo – cementowe o podwyższonej przyczepności do podkładu betonowego, projekt badawczy własny MNiSW Nr 4 T07E 007 26, 2004-2006; Wykonawca
 12. Wykorzystanie analizy falkowej do oceny przyczepności w układach naprawczych, projekt badawczy własny MNiSW nr 4 T07 027 27, Warszawa, 2004-2006; Kierownik Tematu.
 13. Kształtowanie im ocena adhezji w zespoleniach powstających w naprawianym betonie, projekt badawczy własny MNiSW nr 5T07 E 06620, Warszawa, 2002 – 2005; Wykonawca.
 14. Uszlachetnione wapno budowlane, projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R 04 020 01, 2006-2009, Kierownik projektu: prof zw dr hab inż. Lech Czarnecki, wynikiem realizacji grantu jest Patent P388719 – Spoiwo cementowo-wapienne. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z PW: L.Czarnecki, P.Łukowski, T.Piotrowski, A.Garbacz, data zgłoszenia 04.08.2009 oraz Zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym RP P388406 – Modyfikowane spoiwo wapienne. Twórcy z PW: L.Czarnecki, P.Łukowski, T.Piotrowski, A.Garbacz, data zgloszenia 29.06.2009

Granty rektorskie

 1. Opracowanie koncepcji materiałowo-technologicznej samozagęszczalnego betonu prześwitującego SC-Li-Con; grant rektorski dla kół naukowych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2008;
 2. Opracowanie metody badania wiązania spoiw polimerowo-cementowych za pomocą pomiaru przewodności elektrycznej, grant rektorski dla kół naukowych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2007;
 3. Opracowanie stanowiska do badań charakterystyki procesu wiązania kompozytów żywicznych, grant rektorski dla kół naukowych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2006;
 4. Nieniszczące badania betonopodobnych kompozytów polimerowych za pomocą fal sprężystych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2005;
 5. Morfologia betonów żywicznych, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999, Wykonawca
 6. Uwarunkowania strukturalne szczególnych rozwiązań materiałowych betonopodobnych kompozytów polimerowych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 1997;