Kierownik ZIMB

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

+48 22 234 64 81
+48 22 825 76 37
Fax: +48 22 825 75 47
pawel.lukowski@pw.edu.pl
Pokój: 552

Biografia

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej (1987). Od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej tej uczelni (obecnie jako profesor nadzwyczajny). W 1995 obronił rozprawę doktorską (praca nagrodzona przez Ministra Budownictwa),
w 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych (d. Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych).

Profesor Łukowski zajmuje się przede wszystkim kompozytami polimerowymi i polimerowo-cementowymi, w tym zwłaszcza oceną przydatności, projektowaniem i optymalizacją materiałową. Jest autorem lub współautorem ok. 120 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Wykładowca (chemia budowlana, inżynieria materiałów budowlanych, trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, metody modyfikacji materiałów budowlanych); współautor dydaktycznego programu komputerowego wspomagającego nauczanie w zakresie chemii budowlanej, autor dydaktycznego programu komputerowego do symulacji procesu hydratacji cementu, wykorzystywanego w laboratorium studenckim.

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 551 PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE
PEŁNIONE FUNKCJE (WYBRANE)
12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 64 81
Tel. +48 22 825 76 37
Fax: +48 22 825 75 47

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE:

1. Patent P-414322
Data udzielenia patentu: 05.12.2018
Sposób modyfikacji betonów i zapraw żywicznych (Method for modification of concretes and resin-based mortars)
Twórcy wynalazku: Łukowski P., Sokołowska J.J.
Więcej

2. Patent PL 388719
Data zgłoszenia – 04.08.2009
Spoiwo cementowo-wapienne. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, P.Łukowski, T.Piotrowski, A.Garbacz
Więcej

3. Patent P286962
Data zgłoszenia – 20.09.1990
Kompozycja epoksydowa. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB WIL PW: Czarnecki L., Łukowski P.
Więcej

4. Zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym RP P388406
Data zgłoszenia – 29.06.2009
Modyfikowane spoiwo wapienne. Twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, P.Łukowski, T.Piotrowski, A.Garbacz
Więcej

PEŁNIONE FUNKCJE (WYBRANE):

 • kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych (od 2012);
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (od 2011);
 • wiceprzewodniczący Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2012);
 • CZŁonek Sekcji (od 2007);
 • członek Komisji (poprzednio Sekcji) ds. Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 2008);
 • członek Komitetu Trwałości Budowli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (od 2009);
 • członek Komitetu Technicznego nr 274 „Beton” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – tłumacz i weryfikator norm europejskich ustanawianych w Polsce (współpraca od 1999);
 • członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Road and Bridges – Drogi i Mosty” (od 2011);
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Beton Technologie Architektura” (od 2011);
 • członek Komisji Rady Wydziału ds. Studiów (2009-2012);
 • członek Komisji Dziekańskiej ds. Nagród i Odznaczeń (2008-2012);
 • członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów (powołany przez Senat PWn akadencję 2008-2011);
 • członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (2007-2012);