Oferta dla przemysłu

dostosowywanie-probek

Nasz zakład tworzą absolwenci najlepszych w kraju wydziałów chemii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Różnorodny profil wykształcenia naszych pracowników sprawia, że do każdego problemu podchodzimy kompleksowo, nie boimy się wyzwań i nietypowych zleceń.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz eksperckiej w obszarze inżynierii materiałów budowlanych. W tym okresie aktywnie współpracowaliśmy z wieloma partnerami przemysłowymi, uczelniami, jednostkami badawczymi oraz osobami prywatnymi.

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno usługi kompleksowe jak i rozbudowany zakres badań laboratoryjnych oraz polowych.

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa swoją wiedzą, doświadczeniem i posiadanym przez nas wyposażeniem pomiarowo-badawczym.

Kontakt w sprawach związanych z ofertą pod adresem e-mail:zimb@il.pw.edu.pl

Nasza oferta

 1. Działalność badawczo-rozwojowa w budownictwie
 2. Przygotowanie formalno-prawne inwestycji
 3. Wspomaganie realizacji inwestycji, w tym BIM
 4. Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego
 5. Wspomaganie rewitalizacji i modernizacji w budownictwie
 6. Badania i usługi laboratoryjne
 7. Badania polowe (diagnostyka konstrukcji)
 8. Ekspertyzy i opinie techniczne
 9. Szkolenia
microscope-icon

Działalność badawczo-rozwojowa w budownictwie

 • projektowanie, modelowanie i optymalizacja materiałowa kompozytów cementowych, cementowo-polimerowych oraz polimerowych
 • opracowywanie i wdrażanie technologii materiałowych na skalę przemysłową
 • badania i analizy ekologicznych materiałów stosowanych w budownictwie
 • badania i analizy nad wykorzystaniem produktów ubocznych oraz odpadów poprodukcyjnych w inżynierii materiałów budowlanych
 • utylizacja oraz zabezpieczanie materiałów promieniotwórczych

Lista projektów badawczych zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji w naszym zakładzie.

documents-icon

Przygotowanie formalno-prawne inwestycji

Opracowywanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie:

 • wymagań odnośnie materiałów, w tym m. in. cementu, betonów: zwykłego oraz specjalnych
 • wymagań odnośnie przygotowania podłoża pod dalsze prace
 • wymagań odnośnie pielęgnacji betonu
 • zasad odbioru robót
 • planu pobierania próbek
 • rodzaju oraz zasad przeprowadzania badań
crane-icon

Wspomaganie realizacji inwestycji, w tym BIM

Projektowanie składów mieszanek betonowych (betonu zwykłego oraz specjalnych):

 • opracowywanie receptur laboratoryjnych oraz roboczych betonu zwykłego
 • opracowywanie receptur laboratoryjnych oraz roboczych betonów specjalnych (m. in. architektonicznego, nawierzchniowego, ciężkiego, SCC, BWW, fibrobetonu)
 • optymalizacja składów mieszanek betonowych

Nadzór technologiczny nad wykonawstwem konstrukcji betonowych oraz nawierzchni z betonu:

 • ocena oraz weryfikacja laboratoryjna receptur betonu zwykłego oraz specjalnych (m. in. architektonicznego, nawierzchniowego, ciężkiego, SCC, BWW, fibrobetonu)
 • ocena jakości składników używanych do produkcji betonu
 • nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego w wytwórni betonu towarowego
 • nadzór nad przebiegiem betonowań, w tym przy użyciu betonów specjalnych (m. in. architektonicznego, nawierzchniowego, ciężkiego, SCC, BWW, fibrobetonu) bądź technik specjalnych (betonowanie dwuetapowe, betonowanie podwodne)
 • opracowywanie założeń pielęgnacji betonu
 • uczestniczenie w odbiorach technicznych
 • pobieranie próbek do badań cech mechanicznych oraz trwałościowych betonu
 • wykonywanie badań mieszanek betonowych i betonu stwardniałego
 • doradztwo techniczne w zakresie doboru składników do betonu, rodzajów deskowań, środków antyadhezyjnych

Nadzór i doradztwo techniczne w zakresie realizacji produkcji prefabrykatów betonowych:

 • przygotowywanie i ocena receptur betonów: zwykłego oraz specjalnych (m. in. architektonicznego, nawierzchniowego, ciężkiego, SCC, BWW, fibrobetonu)
 • ocena jakości składników używanych do produkcji betonu
 • nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych: wykonywania mieszanki betonowej, formowania, przyspieszonego dojrzewania
 • wdrażanie technologii materiałowych
magnifier-icon

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego

Ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości budynków oraz poszczególnych elementów budynków w aspekcie materiałowym:

 • diagnostyka przy użyciu metod seminieniszczących oraz nieniszczących: pull-off, UIR, GPR, impact-echo
 • inwentaryzacja uszkodzeń
 • monitoring stanu konstrukcji
 • ustalanie przyczyn występowania uszkodzeń
 • ustalanie przyczyn występowania wykwitów, przecieków
 • ocena cech technicznych betonu w konstrukcji
 • wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji jonów chlorkowych
 • sporządzenie profilu stężenia chlorków, siarczanów i pH betonu
 • opracowywanie zaleceń co do dalszego postępowania
trowel-icon

Wspomaganie rewitalizacji i modernizacji w budownictwie

Dobór i optymalizacja rozwiązań materiałowych napraw konstrukcji z betonu:

 • dobór materiału naprawczego przy uwzględnieniu: sposobu przygotowania podłoża, kompatybilności z materiałem naprawianym, metody oraz warunków aplikacji, przeznaczenia naprawianej konstrukcji/elementu
 • ocena przygotowania podłoża
 • opracowywanie autorskich receptur materiałów naprawczych
 • ocena poprawności oraz skuteczności wykonania naprawy
press-machine-icon

Badania i usługi laboratoryjne

Korzystając z zaplecza technicznego Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej oraz własnego zaplecza laboratoryjnego wykonujemy badania:

 • spoiw i wypełniaczy mineralnych
 • spoiw żywicznych
 • kruszyw naturalnych i sztucznych
 • wody zarobowej
 • zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych
 • kompozytów mineralnych, polimerowo-cementowych i polimerowych
 • wyrobów budowlanych

Badania wykonujemy przy użyciu nowoczesnego sprzętu badawczego według znormalizowanych jak i nieznormalizowanych metod badawczych. Opracowujemy również innowacyjne techniki badawcze i wykonujemy stanowiska do badań.

Badania spoiw i wypełniaczy mineralnych:

 • analiza w zakresie podstawowego składu chemicznego:
 • gęstość
 • początek i koniec czasu wiązania
 • laserowa analiza uziarnienia
 • cechy wytrzymałościowe spoiw budowlanych

laserowa analiza uziarnienia

Analizę uziarnienia wypełniaczy (mączek) oraz spoiw mineralnych wykonujemy przy użyciu laserowego analizatora uziarnienia. Pozwala to nam na dokładne określenie rozkładu uziarnienia i powierzchni właściwej spoiw oraz mączek.

Badania spoiw żywicznych:

 • charakterystyka procesu wiązania i twardnienia spoiw i kompozytów żywicznych

Do sporządzania charakterystyki wiązania spoiw żywicznych wykorzystujemy żelometr, który umożliwia jednoczesny pomiar czasu, temperatury, lepkości oraz przewodności elektrycznej spoiwa.

Badania kruszyw mineralnych i sztucznych:

 • cechy geometryczne: uziarnienie, kształt kruszywa (wskaźnik płaskości, wskaźnik kształtu), zawartość pyłów
 • cechy fizyczne: gęstość ziaren, nasiąkliwość, reaktywność alkalia-krzemionka metodami szybką i długotrwałą
 • właściwości specyficzne dla końcowego zastosowania: mrozoodporność kruszywa grubego, mrozoodporność kruszywa grubego w obecności soli
 • właściwości dla kruszyw pochodzących ze specyficznych źródeł: zawartość muszli, zawartość chlorków, stabilność objętości – skurcz przy wysychaniu, składniki zawierające siarkę, substancje organiczne, wpływ na początkowy czas wiązania cementu

Badania wody zarobowej:

 • ocena przydatności wody do celów budowlanych

Badania zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych:

 • czas wypływu w wiskozymetrze wypływowym
 • konsystencja i plastyczność zapraw budowlanych
 • konsystencja mieszanek betonowych (w tym SCC)
 • lepkość oraz przepływalność mieszanek SCC
 • zawartość powietrza w mieszankach zapraw i mieszankach betonów metodami ciśnieniowymi
 • zawartość powietrza i rozkład porowatości w mieszankach zapraw i mieszankach betonowych metodą AVA

aparat-ava

Wykorzystanie metody AVA umożliwia badanie rozkładu porowatości w zaprawach oraz mieszankach betonowych. Rozkład oraz wielkość porów stanowi kluczowy czynnik w kształtowaniu mrozoodporności tych kompozytów.

Badania cech mechanicznych kompozytów mineralnych, cementowo-polimerowych oraz polimerowych:

 • wytrzymałość na ściskanie (np. betonu zgodnie z PN-EN 12390-3)
 • wytrzymałość na rozciąganie metodą bezpośrednią (przy rozciąganiu osiowym)
 • wytrzymałość na rozciąganie metodami pośrednimi: przy zginaniu raz przy rozłupywaniu (np. betonu zgodnie z normami PN-EN 12390-5, PN-EN 12390-6)
 • moduł odkształcalności liniowej przy ściskaniu (np. betonu zgodnie z PN-EN 12390-13), rozciąganiu oraz zginaniu
 • przypowierzchniowa wytrzymałość na rozciąganie metodą pull-off

maszyna-wytrzymalosciowa-instrom
prasa-controls

Badania cech mechanicznych wykonujemy na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 5567 o zakresie 0-30 kN oraz trójmodułowej prasie wytrzymałościowej CONTROLS MC66 pracującej w zakresach 0-3000 kN (główne ramię), 0-250 kN (ramię pomocnicze) i 0-150 kN (ramię do zginania belek). Do obu urządzeń posiadamy zestawy przystawek oraz końcówek umożliwiających wykonywanie badań zarówno cech wytrzymałościowych jak i odkształceniowych próbek o różnym kształcie i wymiarach.

Badania cech trwałościowych kompozytów mineralnych, cementowo-polimerowych oraz polimerowych:

 • mrozoodporność wewnętrzna
 • mrozoodporność przy udziale soli odladzającej
 • ścieralność na tarczy Boehmego
 • nasiąkliwość
 • wodoszczelność
 • odporność na karbonatyzację
 • odporność na korozję chemiczną
 • analizy chemiczne: oznaczanie zawartości jonów chlorkowych, jonów siarczanowych, oznaczanie pH wyciągów wodnych z betonu, zapraw
 • potencjostatyczne badania elektrochemiczne służące do oceny wpływu oddziaływania domieszek do betonu na korozję stali zbrojeniowej

komora-karbonatyzacyjna

Odporność na karbonatyzację określamy dla zapraw i betonów przy użyciu automatycznej komory karbonatyzacyjnej.
Badania wykonujemy m. in. według norm PN-EN 13295 oraz prEN 12390-12

Badania metali:

 • pomiary krzywych polaryzacji metali, m. in. stali zbrojeniowej w celu oceny właściwości ochronnych betonu w stosunku do stali
 • pomiary impedancyjne metali umożliwiające charakterystykę procesów korozyjnych

zestaw-do-badan-elektrochemicznych

Pomiary krzywych polaryzacji oraz widm impedancyjnych układów elektrochemicznych wykonujemy z wykorzystaniem zestawu Autolab PGSTAT302N.
Oznaczamy podatność korozyjną stali zbrojeniowej w betonie zgodnie z normą PN-EN 480-14:2008 oraz oceniamy własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej zgodnie z normą PN-B-01810:1986

Badania powłok:

 • określanie podatności powłok na pęcherzenie
 • określanie odporności na zarysowanie powłok malarskich

stanowisko badawcze do okreslania podatnosci na pecherzenie

Dysponujemy aparaturą do określania podatności powłok na pęcherzenie. Przy jej użyciu możemy określić m. in. ryzyko występowania pęcherzy pod hydroizolacją układaną na płytach pomostów obiektów inżynierskich.

Badania wyrobów budowlanych:

 • badanie cech geometrycznych, mechanicznych oraz wybranych cech trwałościowych (wykaz badań możliwych do wykonania uzależniony od rodzaju i wielkości wyrobu budowlanego)

Usługi laboratoryjne:

 • dostosowywanie próbek do badań: poprzez precyzyjne docinanie, szlifowanie i polerowanie
 • impregnacja próżniowa oraz inkludowanie materiałów porowatych do badań skaningowych
 • zbieranie pyłu betonowego z dowolnej głębokości (z dokładnością pobrania 0,5 mm) próbek betonowych do celów analizy chemicznej
drill-icon

Badania polowe (diagnostyka konstrukcji)

 • wykonywanie odwiertów do oceny jednorodności struktury betonu, stanu uzbrojenia oraz cech wytrzymałościowych betonu
 • lokalizacja zbrojenia, ustalanie rozstawu zbrojenia, grubości otulenia, średnicy prętów przy użyciu skanera zbrojenia
 • ocena jednorodności betonu oraz wytrzymałości na ściskanie betonu metodą sklerometryczną i/lub ultradźwiękową
 • ocena jednorodności betonu, lokalizacja odspojeń, pustek powietrznych, miejsc osłabionych oraz pomiar głębokości rys metodą impact-echo, ultradźwiękową
 • określanie grubości warstw oraz elementów betonowych metodą impact-echo i/lub przy użyciu georadaru (GPR)
 • ocena jednorodności betonu, lokalizacja odspojeń oraz miejsc osłabionych przy użyciu georadaru (GPR)
 • ocena głębokości posadowienia, występowania elementów zbrojenia w konstrukcji oraz wad pod konstrukcją przy użyciu georadaru (GPR)
 • ocena przyczepności powłok oraz warstw naprawczych/wykończeniowych przy użyciu metody pull-off
 • ocena jakości przypowierzchniowej warstwy betonu (jednorodności, wytrzymałości na rozciąganie) przy użyciu metody pull-off
 • monitoring rys

mobilny skaner UIR

W ramach grantu badawczego NCBiR stworzyliśmy prototyp mobilnego, zintegrowanego systemu
pomiarowego UIR Skaner.

Urządzenie to służy do kompleksowej oceny jakości posadzek przemysłowych, płyt mostowych,nawierzchni drogowych oraz innych betonowych elementów płytowych za pomocą trzech komplementarnych metod nieniszczących: impact-echo, ultradźwiękowej i ground penetrating radar. Prototyp wyposażony jest w jednostkę komputerowego wspomagania prowadzenia badań i rejestracji uzyskanych wyników, oraz ich analizy i wizualizacji typu B-scan i C-scan. System ten został zaprojektowany, tak aby była możliwość jego rozbudowy o dodatkowe metody i utworzenia w ten sposób platformy nieniszczących badań elementów betonowych.

stack-of-paper-icon

Ekspertyzy i opinie techniczne

Wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne dla przedsiębiorstw, sądów powszechnych oraz osób prywatnych w zakresie:

 • oceny stanu technicznego budynków
 • prognozowania trwałości obiektów budowlanych
 • wyjaśniania przyczyn występowania wykwitów i przecieków
 • wyjaśniania przyczyn uszkodzeń konstrukcji z betonu
 • oceny receptur betonów: zwykłego oraz specjalnych
 • oceny poprawności wykonania napraw konstrukcji z betonu
 • oceny innowacyjności rozwiązań materiałowych w budownictwie
board-icon

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • technologii betonów, w tym betonów specjalnych
 • technologii kompozytów polimerowych
 • diagnostyki obiektów budowlanych
 • napraw konstrukcji z betonu
 • regulacji prawnych związanych z wprowadzaniem na rynek i obrotem wyrobami budowlanymi