mgr inż. Karol Chilmon

 

Mgr inż. Karol Chilmon ukończył studia i otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2016 roku. W czasie studiów zdobywał doświadczenie pracując jako laborant w laboratorium badawczym oraz inżynier budowy. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych jako asystent. Od 2017 roku pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. praktyk i staży. Z wykształcenia oraz zamiłowania technolog betonu.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Materiały Budowlane oraz Technologia Kompozytów Mineralnych na studiach I stopnia, a także Technologia Kompozytów Budowlanych i Technologia Betonów Specjalnych na studiach II stopnia.

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 619 PUBLIKACJE NAUKOWE

PROJEKTY I GRANTY 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 5673

Publikacje naukowe

2023

 1. Kalinowski, M.; Chilmon, K.; Jackiewicz-Rek, W.; Rakowski, B. The Influence of Selected Material Variables of Photocatalytic Cementitious Composites on the Self-Cleaning Properties and Air Purification Efficiency from NOx Pollutants. Sustainability 202315, 853. https://doi.org/10.3390/su15010853

2022

 1. Witkowski, H., Jackiewicz-Rek, W., Jarosławski, J., Chilmon, K., & Szkop, A. (2022). Ozone Formation during Photocatalytic Oxidation of Nitric Oxides under UV Irradiation with the Use of Commercial TiO2 Photocatalytic Powders. Materials15(17), 5905.

2021

 1. Konieczna, Katarzyna; Chilmon, Karol; Jackiewicz-Rek, Wioletta. 2021. „Investigation of Mechanical Properties, Durability and Microstructure of Low-Clinker High-Performance Concretes Incorporating Ground Granulated Blast Furnace Slag, Siliceous Fly Ash and Silica Fume” Appl. Sci. 11, no. 2: 830.
 2. Jackiewicz-Rek Wioletta, Chilmon Karol, Garbacz Andrzej [i in.] : Beton fotokataliczny nowej generacji – wyzwania naukowe i koncepcje wdrożeniowe, w: Inżynieria i Budownictwo, vol. 77, nr 1/2, 2021, ss. 55-59
 3. Jackiewicz-Rek Wioletta,Karol Chilmon. „Innowacyjne cementowe kompozyty fotokatalityczne.” Materiały Budowlane (2021).
 4. Woyciechowski, P., Łukowski, P., Szmigiera, E., Adamczewski, G., Chilmon, K., & Spodzieja, S. (2021). Concrete corrosion in a wastewater treatment plant–A comprehensive case study. Construction and Building Materials303, 124388.
 5. Chilmon Karol, Piotr Woyciechowski. „Influence of CaO reactivity on mechanical properties of the CaO-activated ground granulated blast furnace slag”. Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable, Environmentally Friendly Construction Materials (2021)

2019

 1. Witkowski H., Jackiewicz-Rek W., Chilmon K., Jarosławski J., Tryfon-Bojarska A., Gąsiński A. (2019). Air Purification Performance of Photocatalytic Concrete Paving Blocks after Seven Years of Service. Applied Sciences 9(9), DOI: 10.3390/app9091735
 2. Witkowski H., Tryfon-Bojarska A., Jackiewicz-Rek W., Chilmon K., Szerszeń K., Jarosławski J., Gąsiński A. (2019). Realizacja Generation Park z wykorzystaniem Cementu Fotokatalitycznego TioCEM. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Reologia w Technologii Betonu, ISBN: 978-83-947997-2-4, Warszawa, ss. 121-131.
 3. Chilmon K., Jackiewicz-Rek W. (2019). Beton fotokatalityczny a możliwość oczyszczania powietrza. Budownictwo Technologie Architektura 2(86)/2019.

2018

 1. Chilmon K., Woyciechowski P., Jackiewicz-Rek W. (2018). Zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego. Materiały Budowlane (nr 9), ss. 69-71 DOI: 10.15199/33.2018.09.18
 2. Witkowski H., Jackiewicz-Rek W., Chilmon K. (2018). Ocena możliwości redukcji tlenków azotu przez beton fotokatalityczny. Materiały Budowlane (nr 7), ss. 58-60, DOI: 10.15199/33.2018.07.18.
 3. Woyciechowski P., Kroczak P., Chilmon K. (2018). Ocena wrażliwości wybranych cech stwardniałego betonu samozagęszczalnego na efekt segregacji mieszanki betonowej, w: X Konferencja dni betonu. Monografie technologii betonu. T.2 / Deja J. ( red. ), Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-28-5, ss. 439-456

2016

 1. Woyciechowski P., Chilmon K., Sokołowska J.J. (2016). Effect of limestone and granite coarse aggregate on drying shrinkage of a concrete. IPICSE-2016, MATEC Web of Conferences, Vol. 86, 04015 (2016) Moscow, 2016 DOI: 10.1051/matecconf/20168604015
 2. Chilmon K., Kamiński P., Woyciechowski P. (2016).  Sonda K-Nassera jako narzędzie kontroli mieszanek samozagęszczalnych. Materiały Budowlane (nr 10), ss. 33-35. DOI:10.15199/33.2016.10.11
 3. Chilmon K., Konopska-Piechurska M. (2016). Przegląd wybranych metod laboratoryjnych badań skurczu zapraw i betonu. Materiały Budowlane (nr 4), ss. 18-20.  DOI: 10.15199/33.2016.04.05

2014

 1. Woyciechowski P., Chilmon K., Kamiński P. (2014). Badanie przydatności sondy K-Nassera do uproszczonej kontroli jakości mieszanek samozagęszczalnych na placu budowy. Materiały konferencyjne Dni Betonu, s. 389 – 398.

Udział w projektach i grantach badawczych

2021-obecnie

 1. Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza. Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, W.Jackiewicz-Rek@il.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 56 91, data rozpoczęcia 01-01-2021, TECHMATSTRATEG-III/0013/2019, W realizacji.
  FotPrefBet ‐ Ponad 7 mln zł dofinansowania na realizację projektu

2020-obecnie

 1. Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty nawierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warunki wodne i jakość powietrza. Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, W.Jackiewicz-Rek@il.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 56 91, data rozpoczęcia 01-11-2020, data zakończenia 30-09-2023, 503/00133/1080, W realizacji
  WIL Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

2019-2020

 1. [POIR.04.01.01-00-0030/17] Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego.. Kierownik w PW: Kraśkiewicz Cezary, C.Kraskiewicz@il.pw.edu.pl , data wniosku 24-01-2018, data rozpoczęcia 01-06-2018, planowana data zakończenia 31-05-2021, POIR.04.01.01-00-0030/17, W realizacji  WIL Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 2. [POIR.04.01.01-00-0029/17] Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego. Kierownik w PW: Zbiciak Artur, A.Zbiciak@il.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 63 49, data wniosku 24-01-2018, data rozpoczęcia 01-06-2018, planowana data zakończenia 31-05-2021, POIR.04.01.01-00-0029/17, W realizacji
 3. Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół srednich niezbędnych w budownictwie. Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, W.Jackiewicz-Rek@il.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 56 91, data rozpoczęcia 01-11-2018, planowana data zakończenia 31-10-2021, POWR.03.01.00-00-T60/18, W realizacji

2018-2020

 1. Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start” . Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, W.Jackiewicz-Rek@il.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 56 91, data rozpoczęcia 01-10-2017, planowana data zakończenia 31-10-2019, 545/00050/1080/03, Zrealizowany
  WIL Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)
 2. Zwiększenie wykorzystania e-usług do obsługi edukacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Kierownik w PW: Kozyra Zofia Józefa,Z.Kozyra@il.pw.edu.pl , Tel. : 22 2345671; 22 2346431, data rozpoczęcia 25-07-2016, planowana data zakończenia 30-10-2019, RPMA.02.01.01-14-6616/16, Zrealizowany, WIL Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)
 3. NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” Zadanie 29 Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie umiejętności praktycznych stosowania BIM w budownictwie. Kierownik w PW: Kozyra Zofia Józefa, Z.Kozyra@il.pw.edu.pl , Tel. : 22 2346431, data rozpoczęcia 01-03-2018, planowana data zakończenia 30-11-2021, NERW ZAD. 29, W realizacji.

 

Działalność ekspercka i projektowa

2021

 1. Określenie wybranych cech technicznych próbek cementu, kruszywa drobnego oraz kruszywa grubego frakcji 2/8 i 8/16. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 03.01.2021, data zakończenia: -, ZAKOŃCZONY
 2. Określenie parametrów reologicznych próbek zaczynów cementowych. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 03.09.2021, data zakończenia: -, ZAKOŃCZONY
 3. Okreslenie modułu sprężystości przy zginaniu próbek zapraw o wymiarach 40x40x160 mm. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 24.11.2021, data zakończenia: -, ZAKOŃCZONY

2020

 1. Określenie siecznego modułu sprężystości przy ściskaniu dla walcowych próbek o wymiarach 150×300 mm, pobranych z betonowych pali wielkośrednicowych. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 03.02.2020, data zakończenia: 28.02.2020, Zakończony.
 2. Określenie skurczu swobodnego dla dwunastu próbek (czterech serii) o wymiarach nominalnych 100x100x500 mm w czasie do 28 i 90 dni od chwili zaformowania, metodą Amslera według PN-84/B-06714/23. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 01.04.2020, data zakończenia: 19.06.2020, Zakończony.
 3. Ocena wytrzymałości na ściskanie betonu we fragmencie stropodachu stacji metra w Warszawie. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 01.04.2020, data zakończenia: 10.04.2020, Zakończony.
 4. Ocena wytrzymałości na ściskanie betonu warstwy spadkowej stropodachu stacji metra w Warszawie. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 03.02.2020, data zakończenia: 28.02.2020, Zakończony

2019

 1. Wykonanie badań określających skurcz swobodny dla dwóch serii próbek o wymiarach 100x100x500 mm w czasie 56 dni od chwili zaformowania metodą Amslera według PN-84/B-06714/23. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 24-05-2019, data zakończenia 28-08-2019, 501210101978, Zakończony
 2. Opracowanie planu kontroli jakości dla betonów architektonicznych na budowę obiektu muzealnego w Warszawie. Kierownik w PW: Woyciechowski Piotr, p.woyciechowski@il.pw.edu.pl, Zakończony

2018

 1. Ocena stanu technicznego podkładów podłogowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Markach. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 01-03-2018, data zakończenia: 06-03-2018, 501230103012, Zakończony.

2017

 1. Opinia na temat przyczyn występowania wykwitów na betonowych płytach brukowych ułożonych przy budynku mieszkalnym w Toruniu wraz z oceną wpływu prób usunięcia tych wykwitów na trwałość płyt oraz ryzyko występowania wykwitów w przyszłości. Kierownik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 01-12-2017, data zakończenia: 07-12.2017, 501230102918, Zakończony
 2. Ocena stanu technicznego podkładów podłogowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Zielonce. Kierwonik w PW: Chilmon Karol, k.chilmon@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia: 14-12-2017, data zakończenia 05-01.2018, 501230102935, Zakończony

2016

 1. Prognoza trwałości parkingu podziemnego budynku Prosta Office Center w Warszawie, z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie 2011-2016 napraw posadzek i słupów. Kierownik w PW: Woyciechowski Piotr Paweł, P.Woyciechowski@il.pw.edu.pl , Tel. : 22 234 64 83, data rozpoczęcia 31-08-2016, data zakończenia 15-10-2016, 501210101382, Zakończony
  WIL
 2. Prognoza trwałości parkingu podziemnego budynku Trinity II w Warszawie z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie 2011-2016 napraw posadzek. Kierownik w PW: Woyciechowski Piotr Paweł, P.Woyciechowski@il.pw.edu.pl , Tel. : 22 234 64 83, data rozpoczęcia 31-08-2016, data zakończenia 15-10-2016, 501210101370, Zakończony
  WIL

Nagrody i wyróżnienia

2021

1. Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w latach 2019-2020.

2. Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w latach 2019-2020

2019

1. Nagroda dla wyróżniającego się pracownika Wydziału Inżynierii Lądowej w roku akademickim 2018/2019.
2. Nagroda dla Zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej PW za innowacyjne prefabrykaty betonowe dla polskiej kolei zmniejszające poziom zanieczyszczenia powietrza w konkursie „inNOWacje – #kolej2023”. Zespół w składzie: mgr inż. Cezary Kraśkiewicz, dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Karol Chilmon oraz mgr Andrzej Długołęcki.

2016

Wyróżnienie pracy magisterskiej pt. „Analiza wpływu charakterystyki kruszywa grubego na całkowity skurcz betonu” w konkursie na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej w R. A. 2015/2016

 

Pełnione funkcje

2017-obecnie

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk i staży

Popularyzowanie nauki

2020

 

 1. Powłoki antysmogowe. Chodnik, który „wdycha” zanieczyszenia, Polskie Radio Czwórka
  https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2635773,Powloki-antysmogowe-Chodnik-ktory-wdycha-zanieczyszenia

2019

 1. Beton na froncie walki o jakość powietrza w Polsce, II Kongres Czystego Powietrza, 27 lutego 2019, Warszawa

2. Chodnik pochłaniający smog, Popołudnie z RDC, Radio Dla Ciebie

2018

 1. Płyty chodnikowe oczyszczające powietrze z NOx, Polska i Świat, TVN 24

2. Jak walczyć ze smogiem, Poranek TVN24, TVN24