dr inż. Tomasz Piotrowski

 

Dr hab. inż. Tomasz Piotrowski  ukończył studia i otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2005 roku. Od tego czasu zatrudniony w Katedrze/Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych (do 2010 roku jako asystent, następnie adiunkt). Podczas studiów uczestniczył w międzynarodowym projekcie dotyczącym wpływu przygotowania powierzchni podłoża betonowego na propagację fali sprężystej w układach naprawczych. Przedstawiona w języku angielskim praca magisterska została nagrodzona przez Ministra Transportu i Budownictwa. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, w specjalności inżynieria materiałów budowlanych. W 2023 roku Rada Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych. W ostatnim czasie zaangażowany w realizację projektu optymalizacji betonu osłonowego na potrzeby polskiej energetyki jądrowej. W 2013 roku został jednym ze zwycięzców IV Edycji programu NCBiR o nazwie „Lider” – Projekt dr inż. Tomasza Piotrowskiego pt. „Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym” znalazł się na liście wśród 41 finansowanych projektów. Obecnie realizuje zadania w europejskim projekcie EUROFusion.

W 2011 roku zdobył uprawnienia budowlane nr MAZ/0081/OWOK/11 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 2018 roku aktywnie działa w samorządzie inżynierów budownictwa – delegat na Okręgowy Zjazd i Krajowy Zjazd PIIB kadencji 2018-2022 oraz 2022-2026. W kadencji 2018-2022 Zastępca Sekretarza Krajowej Rady PIIB, Przewodniczący Zespołu ds. BIM w PIIB, Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. SEOD w PIIB, Przewodniczący Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM w MOIIB oraz członek Sądu Dyscyplinarnego MOIIB. W kadencji 2022-2026 Sekretarza Krajowej Rady PIIB, Przewodniczący Komisji ds. cyfryzacji PIIB, członek Rady Okręgowej i Prezydium MOIIB, a także Przewodniczący Komisji ds. BIM i cyfryzacji. Od marca 2022 roku Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BIM w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od lat rozwija swój dorobek zawodowy realizując zlecenia z przemysłu obejmujące: opinie, ekspertyzy, nadzory i odbiory prac.

Kontakt

 Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 547 PEŁNIONE FUNKCJE   NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

PUBLIKACJE NAUKOWE   INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA I PRACE ZLECONE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 64 80

Pełnione funkcje

 • Przewodniczący Grupy roboczej ds. BIM w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (od 4/03/2022 do 1/04.2023)
 • Sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PIIB na kadencję 2022-2026
 • Przewodniczący Komisji ds. cyfryzacji w PIIB na kadencję 2022-2026
 • Z-ca Sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PIIB na kadencję 2018-2022
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. SEOD w PIIB (od 1/09/2021 do 24/06/2022)
 • Przewodniczący Zespołu ds. BIM w PIIB (od 4/09/2019 do 31/12/2019)
 • Członek Okręgowej Rady i Prezydium Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa MOIIB na kadencję 2022-2026
 • Członek Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa MOIIB na kadencję 2018-2022
 • Przewodniczący Komisji ds. BIM i cyfryzacji w budownictwie w MOIIB na kadencję 2018-2022 oraz Komisji ds. BIM cyfryzacji na kadencję 2022-2026
 • Delegat na Zjazd okręgowy MOIIB i Krajowy Zjazd PIIB na kadencję 2018-2022 oraz 2022-2026
 • Członek Prezydium Komitetu ds. Legislacji, Cyfryzacji i BIM w PIZITB (od marca 2017)
 • Członek Kapituły Konkursowej Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów edycja IV (2019) i VII (2022)
 • Członek Kapituły znaku SPBT „Dobry Transport” (edycja 2020 i 2021) z ramienia PIIB
 • Członek Kapituły znaku SPBT „Dobry Beton” (edycja 2019) z ramienia PIIB
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 na Wydziale Inżynierii Lądowej PW
 • Sekretarz European Symposium on Polymer in Sustainable Construction – ESPSC 2011; Politechnika Warszawska/Instytut Techniki Budowlanej (2011);
 • Administrator strony internetowej ZIMB (od 2012);
 • Administrator strony internetowej KIMB (2011-2012);
 • Członek PZiTB nr P/83/2015 (od 09-2015);
 • Członek MOIIB nr MAZ/BO/0488/11 (od 07-2011).

 

Członkostwo w Editorial Board

 • Czlonek Editorial Board „CivilEng” (ISSN 2673-4109), MDPI >>>
 • Członek Scientific Editorial Team „Materiały Budowlane” (ISSN 0137-2971, E-ISSN 2449-951X), SIGMA-NOT Sp. z o.o. >>>

Nagrody i wyróżnienia

 • 2021 – Nagroda indywidualna stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe
 • 2021 – Nagroda zespołowa stopnia III JM Rektora Politechniki warszawskiej za osiągnięcia naukowe
 • 2021 – Dyplom za opiekę nad dyplomantem mgr inż. Michałem Ołtarzewskim w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na WIL PW, Konkurs pod patronatem Dziekana WIL PW, MOIIB, Warszawskiech oddziałów PZiTB, ZMRP oraz PBPPKG;
 • 2021 – Srebrna Odznaka Honorowa SITPMB (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych)
 • 2017 – Dyplom za opiekę nad dyplomantką inż. Anną Wyszomirską nagrodzoną w konkursie na najlepsze prace dyplomowe na WIL PW, Nagroda ufundowana przez Dziekana WIL PW, MOIIB, PZiTB, ZMRP oraz SITKRP;
 • 2016 – Złota Odznaka Honorowa SITPMB (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych);
 • 2014 – Nagroda indywidualna stopnia III JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 za opracowanie metody oceny właściwości osłonowych betonów przed promieniowaniem jonizującym opartej na symulacjach komputerowych przeprowadzanych metodą Monte Carlo oraz zastosowanie jej do optymalizacji materiałowej kompozytów budowlanych;
 • 2014 – Nagroda zespołowa stopnia II JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 za patent na wynalazek – spoiwo cementowo-wapienne (Patent PL214598);
 • 2013 – Dyplom za opiekę nad dyplomantem inż. Bartłomiejem Sawickim nagrodzonym w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, inżynieria produkcji budowlanej oraz budownictwo energooszczędne wykonane w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Nagroda ufundowana przez Dziekana WIL PW, MOIIB oraz PZiTB;
 • 2005 – Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa za pracę magisterską za wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych i metod analizy wyników badań wykonanych w ramach prac zespołu polsko-belgijskiego.

Publikacje naukowe

2022

 1. Naseer, K. A., Sathiyapriya G., Marimuthu K., Piotrowski, T., Alqahtani M.S., Yousef E.S. (2022).Optical, elastic, and neutron shielding studies of Nb2Ovaried Dy3+ doped barium-borate glasses. Optik, 251, 168436, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.168436

2021

 1. Sawicki, B., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2021). Development of Impact-Echo Multitransducer Device for Automated Concrete Homogeneity Assessment, Materials, 14 (9) 2144, 1–18. https://doi.org/10.3390/ma14092144
 2. Piotrowski, T. (2021). Neutron shielding evaluation of concretes and mortars: A review, Construction and Building Materials, (277), 122238, 1-24. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.122238
 3. Teresa, P. E., Naseer, K. A., Piotrowski, T., Marimuthu, K., Aloraini, D. A., Almuqrin, A. H., & Sayyed, M. I. (2021). Optical properties and radiation shielding studies of europium doped modifier reliant multi former glasses. Optik, 247, 1-13. http://doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.168005
 4. Garbacz, A., Woyciechowski, P. P., Adamczewski, G., Piotrowski, T. (2021). Nieniszczące badania i oceny jakości posadzek budowlanych. W L. Runkiewicz, L. Runkiewicz (Red.), Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2. Badania i oceny elementów obiektów budowlanych (ss. 235–275).
 5. Kadela, M., Konieczny, K., Piotrowski, T., Załęgowski, K. (2021). Ocena uszkodzeń posadzki przy użyciu metod nieniszczących. Inżynieria i Budownictwo, 77(1/2), 37–40.

2020

 1. Prochon, P., Piotrowski, T. (2020). The effect of cement and aggregate type and w/c ratio on the bound water content and neutron shielding efficiency of concretes, Construction and Building Materials, (264), 120210, 1-9.  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120210
 2. Piotrowski T. (2020) Shielding concrete with neutron attenuating and absorbing components. in S.T. Abdulrahman, S. Tomas, Z. Ahmad (Ed.) Micro and Nanostructured Composite Materials for Neutron Shielding Applications, (pp. 177-218) Woodhead Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819459-1.00007-6
 3. Prochoń, P., Zhao, Z., Courard, L., Piotrowski, T., Michel, F., Garbacz, A. (2020). Influence of Activators on Mechanical Properties of Modified Fly Ash Based Geopolymer Mortars, Materials, 13 (5) 1033, 1-24. https://doi.org/10.3390/ma13051033
 4. Załęgowski, K., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2020). Influence of polymer modification on the microstructure of shielding concrete. Materials, 13 (3) 498, 1–15. https://doi.org/10.3390/ma13030498
 5. Załęgowski, K., Piotrowski, T., Garbacz, A., & Adamczewski, G. (2020). Relation between microstructure, technical properties and neutron radiation shielding efficiency of concrete. Construction and Building Materials, (235), 117389, 1–20. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117389
 6. Piotrowski, T. (2020). Niewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową/Inadequate ventilation of a three-layer wall causing the humidity problems inside the building.  Materiały Budowlane, 577 (09), 2-4. https://doi.org/10.15199/33.2020.09.01
 7. Piotrowski, T. (2020). Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM. Inżynier Budownictwa: Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, (5), 11–14. >>>

2019

 1. Piotrowski, T., Glinicka, J., Glinicki, M. A., Prochoń, P. (2019). Influence of gadolinium oxide and ulexite on cement hydration and technical properties of mortars for neutron radiation shielding purposes. Construction and Building Materials, 195, 583–589. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.076
 2. Piotrowski, T., Prochoń, P. (2019). BIM w małych firmach. Inżynier Budownictwa: Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., (6), 44–46. >>>
 3. Piotrowski, T. (2019). Interoperacyjność. BIM w prawie zamówień publicznych. Cz.2. Inżynier Budownictwa: Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., (7/8), 56–58. >>>
 4. Piotrowski, T. (2019). Obowiązek czy możliwość stosowania BIM?.Bim w prawie zamówień publicznych – Cz.1. Inżynier Budownictwa: Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, (5), 40–41. >>>

2018

 1. Piotrowski, T., Prochoń, P. (2018). Influence of water to solid ratio on mechanical properties of GBFS-based geopolymer foam concrete. MATEC Web of Conferences, 163, 1–8. https://doi.org/10.1051/matecconf/201816306003
 2. Garbacz, A., Łukowski, P., Woyciechowski, P. P., Jaworska, B. E., Sokołowska, J. J., Piotrowski, T. (2018). Sustainable polymer and polymer modified cement concretes. In A. Zajc, A. Zajc (Ed.), Concrete with improved properties (pp. 37–44). IRMA.
 3. Piotrowski, T., Prochoń, P., Capuana, A. (2018). Mechanical Properties of Polymer Cement-Fiber-Reinforced Concrete (PC-FRC): Comparison Based on Experimental Studies. in M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb, M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb (Ed.), International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) : Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure (pp. 227–234). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78175-4_27
 4. Sokołowska, J. J., Piotrowski, T., Gajda, I. (2018). The Influence of Specimen Shape and Size on the PCC Compressive Strength Values. in M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb, M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb (Ed.), International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) : Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure (ss. 267–273). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78175-4_33
 5. Jackiewicz-Rek, W., Konopska, M., Pokorski, K., Piotrowski, T. (2018). Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych/Requirements for concrete for the construction of rigid surfaces. Izolacje, 23(4), 16–20. >>>
 6. Prochoń, P., Piotrowski, T. (2018). Wymagania dla konstrukcji z betonu w obiektach specjalnych na przykładzie wytycznych do budowy elektrowni jądrowej/Requirements for concrete structures in special purpose facilities, based on the example of guidelines for construction of a nuclear power plant. Izolacje, 23(1), 78–80. >>>
 7. Prochoń, P., Zhao, Z., Piotrowski, T., Michel, F., Garbacz, A., & Courard, L. (2018). Influence de l’activant sur la formulation des geopolymeres a base de cendres volantes.

2017

 1. Garbacz, A., Piotrowski, T., Courard, L., & Kwaśniewski, L. (2017). On the evaluation of interface quality in concrete repair system by means of impact-echo signal analysis. Construction and Building Materials, 134(1), 311–323. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.064
 2. Piotrowski, T., Prochoń, P. (2017). Przykłady stosowania wymagań dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej/Examples of using requirements for construction of nuclear power facilities. Materiały Budowlane, 544 (12), 84–85. https://doi.org/10.15199/33.2017.12.25
 3. Świątek-Żołyńska, S., Piotrowski, T. (2017). Beton posadzkowy– wymagania i odpowiedzialność za jakość zgodnie z PN-EN 206/Floor concrete mix – requirements and responsibilty for quality according to PN-EN 206. Materiały Budowlane, 541 (9), 3–6. https://doi.org/10.15199/33.2017.09.01
 4. Piotrowski, T., Garbacz, A., Prochoń, P. (2017). Wytyczne wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych w budownictwie elektrowni jądrowych. Konstrukcje z betonu w obiektach energetyki jądrowej/Concrete Structures in Nuclear Power Plants. Warszawa: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej. ISBN 978-83-948948-0-1

2016

 1. Prochoń, P., Piotrowski, T. (2016). Bound water content measurement in cement pastes  by stoichiometric and gravimetric analyses. Journal of Building Chemistry, 1(1), 18–25. https://dx.doi.org/10.17461/j.buildchem.2016.103
 2. Garbacz, A., Piotrowski, T., Courard, L., & Bissonnette, B. (2016). A repair quality control with elastic waves based methods vs. concrete substrate quality. in F. et al Dehn, F. et al Dehn (Ed.), Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting IV.+ CD (pp. 64–65). Taylor & Francis Group.
 3. Piotrowski, T., Gryziński, M. A. (2016). Ocena efektywności nowej generacji betonów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym w oparciu o pomiary we wzorcowych polach promieniowania / Effectiveness evaluation of new generation shielding concrete against ionizing radiation based on measurements in standard radiation fields. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska I Architektury, JCEEA, 33(63/1/1), 141–148. https://doi.org/10.7862/rb.2016.16
 4. Jackiewicz-Rek, W., Piotrowski, T., Jeanpierre, A., Courard, L. (2016). Determining the reactivity of concrete aggregates for Nuclear Power Plant concrete structures / Wyznaczanie reaktywności alkalicznej kruszywa do betonu przy budowie elektrowni jądrowej. Materiały Budowlane, 529(9), 98–101. https://doi.org/10.15199/33.2016.09.37
 5. Piotrowski, T., Jackiewicz-Rek, W., Prochoń, P., Courard, L., Jeanpierre, A. (2016). Special requirements for freeze-thaw resistance of concrete in PWR nuclear civil works / Dodatkowe wymagania dotyczące mrozoodporności betonu przy budowie elektrowni jądrowych typu PWR. Materiały Budowlane, 529(9), 93–96. https://doi.org/10.15199/33.2016.09.36
 6. Piotrowski, T. (2016). Wymagania RCC-CW dotyczące betonu do budowy elektrowni jądrowych PWR w świetle PN-EN 206:2014 / RCC-CW requirements on concrete in the construction of PWR nuclear power plants in the light of the PN-EN 206:2014. Materiały Budowlane, 529(9), 89–91. https://doi.org/10.15199/33.2016.09.35
 7. Piotrowski, T., Maślakowski, M. (2016). Wymagania dotyczące betonu do specjalnych robót geotechnicznych zgodnie z PN-EN 206:2014 / Requirements for concrete for special geotechnical works according to PN-EN 206:2014. Materiały Budowlane, 522(2), 2–4. https://doi.org/10.15199/33.2016.02.01
 8. Maślakowski, M., Piotrowski, T., Mieszkowski, R. (2016). Interpretacja wyników badań geofizycznych metodą GPR na podstawie pomiarów nasypów kolejowych / Interpretation of the GPR results of geophysical research in example of measurements of railway embankments. Materiały Budowlane, 522(2), 12–14. https://doi.org/10.15199/33.2016.02.04
 9. Piotrowski, T., Załęgowski, K., Kuszyk, R. B., & Garbacz, A. (2016). Ocena stanu betonu w konstrukcji ściany kolektora ściekowego po 50 latach użytkowania. Przegląd Budowlany, (5), 41–44.
 10. Piotrowski, T., Mazgaj, M. (2016). Betony osłonowe zatrzymujące promieniowanie neutronowe. Inżynier I Fizyk Medyczny, 5(2), 82–84.
 11. Garbacz, A., Harasek, P., Piotrowski, T. (2016). Diagnostyka konstrukcji betonowych za pomocą  Impact-Echo i radaru. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (pp. 27–32). Warsaw University of Liege.
 12. Piotrowski, T., Garbacz, A. (2016). Efektywność modyfikacji materiałowej w celu poprawy właściwości osłonowych betonu przed promieniowaniem jonizującym. In IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność.  Monografie technologii betonu (Vol. 1–2, pp. 649–667). Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 13. Prochoń, P., Piotrowski, T. (2016). Wpływ zawartości wody związanej w zaczynie i zaprawie cementowej  na wartość liniowego współczynnika tłum ienia promieniowania jonizującego. In XX konferencja naukowo-techniczna. Trwałość budowli i ochrona przed korozją – KONTRA(pp. 35–38). Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).

2015

 1. Piotrowski, T., Tefelski, D., Sokołowska, J. J., Jaworska, B. E. (2015). NGS-Concrete – New Generation Shielding Concrete against Ionizing Radiation – the Potential Evaluation and Preliminary Investigation. Acta Physica Polonica A, 128(2B), B9-13. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.128.B-9
 2. Piotrowski, T., Tefelski, D., Skubalski, J., Żak, A. (2015). Experiments on Neutron Transport through Concrete Member and the Potential for the Use in Material Investigation. Acta Physica Polonica A, 128(2B), B14-18. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.128.B-14
 3. Józefiak, K., Zbiciak, A., Maślakowski, M., Piotrowski, T. (2015). Numerical Modelling and Bearing Capacity Analysis of Pile Foundation. Procedia Engineering, 111, 356–363. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.07.101
 4. Piotrowski, T., Mazgaj, M., Żak, A., Skubalski, J. (2015). Importance of Atomic Composition and Moisture Content of Cement based Composites in Neutron Radiation Shielding. Procedia Engineering, 108, 616–623. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.06.188
 5. Piotrowski, T. (2015). Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym / NGS-Concrete – New Generation Shielding Concrete against ionizing radiation. Materiały Budowlane, 517(9), 38–41. https://doi.org/10.15199/33.2015.09.10
 6. Piotrowski, T., Lidner, M. (2015). Oddziaływania przy projektowaniu elektrowni jądrowej / Actions in nuclear power plant design. Materiały Budowlane, (9), 34–36. https://doi.org/10.15199/33.2015.09.09
 7. Piotrowski, T., & Gawroński, P. (2015). Chemical resistance of Concrete-Polymer Composites – comparison based on experimental studies. Advanced Materials Research, 1129, 123–130. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.123
 8. Piotrowski, T., Tefelski, D., Sokołowska, J. J., Mazgaj, M., Skubalski, J., Żak, A. (2015). Polymers in Concrete – the shielding against neutron radiation. Advanced Materials Research, 1129, 131–138. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.131
 9. Załęgowski, K., Piotrowski, T., Adamczewski, G., Garbacz, A. (2015). Metoda ultradźwiękowa jako element systemu do kompleksowej diagnostyki konstrukcji betonowych. In E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło, E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło (Eds.), Beton i konstrukcje z betonu-badania (pp. 141–154). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 10. Runkiewicz, L., Załęgowski, K., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2015). Zastosowanie metody ultradźwiękowej do oceny właściwości mechanicznych betonów osłonowych. Przegląd Spawalnictwa (Welding Technology Review), 87(12), 17–20. https://dx.doi.org/10.26628/ps.v87i12.538
 11. Maślakowski, M., Zbiciak, A., Józefiak, K., Piotrowski, T. (2015). Diagnostyka stanu podłoża i podtorza kolejowego metodą georadarową (GPR). TTS Technika Transportu Szynowego, 19(12), 1045–1048CD.
 12. Mazgaj, M., Piotrowski, T. (2015). Improvement of neutron shielding properties of concrete by innovative material modification. In A. Brandt, A. Brandt (Ed.), Brittle Matrix Composites 11 (pp. 1–7). Institute of Fundamental Technological Research.
 13. Garbacz, A., Piotrowski, T., Courard, L., Bissonnette, B. (2015). A repair quality control with elastic waves based methods vs. concrete substrate quality. In Dehn et al. (Ed), Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting IV: 4th International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting (ICCRRR-4), 5-7 October 2015, Leipzig, Germany, CRC Press, September 2015, 295-301;

2014

 1. Courard, L., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2014). Near-to-surface properties affecting bond strength in concrete repair. Cement & Concrete Composites, 46, 73–80. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2013.11.005
 2. Piotrowski, T., Maślakowski, M., Kuszyk, R. B. (2014). Budowa elektrowni jądrowej w Polsce w świetle wymagań ETC- C i innych standardów technicznych na świecie / Construction of a nuclear power plant in Poland according to ETC-C and other technical guidelines in the world. Materiały Budowlane, 501(5), 88–90.
 3. Piotrowski, T., Kowalski, R., Cwyl, M. (2014). Jak krajowy przemysł może uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowej w Polsce/ How the polish industry can participate in the construction of a nuclear power plant in Poland. Materiały Budowlane, 501(5), 91–93.
 4. Piotrowski, T., Skubalski, J. (2014). Analiza zjawiska transportu neutronów przez przegrody betonowe i możliwości jego wykorzystania w badaniach materiałowych / Analysis of neutrons transport through concrete member and the possibilities of its use in building material investigation. Materiały Budowlane, 501(5), 94–96.
 5. Piotrowski, T. (2014). Budownictwo w energetyce, czyli nauka dla przemysłu energetycznego. Materiały Budowlane, 502(6), 127.
 6. Załęgowski, K., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2014). Diagnostyka konstrukcji betonowych metodą ultradźwiękową pośrednią. Przegląd Spawalnictwa, 86(11), 7–10. https://dx.doi.org/10.26628/ps.v86i11.10
 7. Piotrowski, T., Tefelski, D., Sokołowska, J. J., Jaworska, B. E. (2014). NGS-concrete-new generation shielding concrete against ionizing radiation- the potential evaluation and preliminary investigation. In I. Akkurt, K. Gunoglu, & H. Akyildrim, I. Akkurt, K. Gunoglu, & H. Akyildrim (Eds.), ICCESEN. International conference on computational and experimental science and engineering. Abstract book (p. 423). Suleyman Demirel University.
 8. Piotrowski, T., Tefelski, D., & Skubalski, J. (2014). Experiments on neutron transport through concrete member and the potential for the use in material investigation. In I. Akkurt, K. Gunoglu, & H. Akyildrim, I. Akkurt, K. Gunoglu, & H. Akyildrim (Eds.), ICCESEN. International conference on computational and experimental science and engineering. Abstract book (p. 424). Suleyman Demirel University.
 9. Tefelski D.B., Piotrowski T., Włodarczyk P., Jaworska B., Sokołowska J.J., Mazgaj M. (2014). Computer aided design of radiation shields, International Conference on Development and applications of Nuclear Technologies NUTECH 2014, Poster session: Radiation Protection and Dosimetry, 21-24.09.2014 Warsaw, Poland, 127;

2013

 1. Tefelski, D., Piotrowski, T., Blideanu, V., Polanski, A., Skubalski, J. (2013). Monte-Carlo aided design of neutron shielding concretes. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 61(1), 161–171. https://doi.org/10.2478/bpasts-2013-0015
 2. Garbacz, A., Piotrowski, T., Załęgowski, K., Adamczewski, G. (2013). UIR-scanner potential to defect detection in concrete. Advanced Materials Research, 687, 359–365. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.687.359
 3. Sokołowska, J. J., Piotrowski, T., Garbacz, A., Kowalik, P. (2013). Effect of introducing recycled polymer aggregate on the properties of C-PC composites. Advanced Materials Research, 687, 520–526. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.687.520
 4. Adamczewski, G., Załęgowski, K., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2013). Application of radar, impact-echo and ultrasinic methods for concrete quality assessment with NDT scanner. In S. Jemioło & M. Lutomirska, S. Jemioło & M. Lutomirska (Eds.), Mechanics and materials (pp. 201–210). Warsaw University of Technology.
 5. Adamczewski, G., Garbacz, A., Piotrowski, T., Załęgowski, K. (2013). Zastosowanie komplementarnych metod NDT w diagnostyce konstrukcji betonowych. Materiały Budowlane, 493(9), 2–5.
 6. Piotrowski, T. (2013). Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej. Materiały Budowlane, 489(5), 29,38.
 7. Kowalski, R., Cwyl, M., Piotrowski, T. (2013). Administracyjne aspekty procesu przygotowania budowy elektrowni jądrowej. Materiały Budowlane, 489(5), 30–34.
 8. Piotrowski, T. (2013). Wymagania dotyczące betonu w elektrowni jądrowej typu EPR wg ETC-C a normalizacja w Polsce. Materiały Budowlane, 489(5), 35–38.
 9. Piotrowski, T. (2013). Betony nowej generacji do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Materiały Budowlane, 489(5), 39–41.
 10. Piotrowski, T. (2013). 14th International congress on polymers in concrete- ICPIC 2013. Materiały Budowlane, 489(5), 68.
 11. Kowalski, R., Cwyl, M., Piotrowski, T. (2013). Budowlane aspekty realizacji elektrowni jądrowej w Polsce. Inżynier Budownictwa: Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., (7/8), 76–79.
 12. Adamczewski, G., Garbacz, A., Piotrowski, T., Załęgowski, K. (2013). Zastosowanie komplementarnych metod NDT w ocenie jakości podłóg przemysłowych. In B. G. Chmielewska, B. G. Chmielewska (Ed.), Podłogi przemysłowe: garaże, parkingi: projektowanie, wykonawstwo, naprawy. IV Seminarium Naukowo-Techniczne (pp. 63–65). Profi-Press.
 13. Courard, L., Garbacz, A., Piotrowski, T., Susteric, J. (2013). Surface properties of concrete and criteria for adhesion of repair systems. In D. et all Van Gemert, D. et all Van Gemert (Ed.), Proceedings of the 1st Symposium on Polymers in Concrete (pp. 69–82). Koho Print.

2012

 1. Piotrowski, T., Tefelski, D. B., Polański, A., & Skubalski, J. (2012). Monte Carlo simulations for optimization of neutron shielding concrete. Central European Journal of Engineering, 2(2), 296–303. https://doi.org/10.2478/s13531-011-0063-0
 2. Cwyl, M., Kowalski, R., Piotrowski, T. (2012). Proces przygotowania inwestycji budowy elektrowni jądrowej zgodnie z polskimi przepisami. In S. Jemioło & S. W. Lutomirski, S. Jemioło & S. W. Lutomirski (Eds.), Teoretyczne podstawy budownictwa. Procesy budowlane (Vol. 2, pp. 139–148). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 3. Cwyl, M., Kowalski, R., Piotrowski, T. (2012). Proces przygotowania inwestycji budowy elektrowni jądrowej zgodnie a polskimi przepisami. In S. W. Lutomirski, M. Krzemiński, & M. V. Książek, S. W. Lutomirski, M. Krzemiński, & M. V. Książek (Eds.), XXI Russian-Slovak-Polish Seminar “Theoretical foundation of civil engineering”. Proceedings (pp. 505–514). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 4. Adamczewski, G., Garbacz, A., Wiellen, A., Piotrowski, T., Courard, L. (2012). Zastosowanie metody GPR do oceny jakości zespolenia w układach naprawczych. In 41 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Referaty+ CD (pp. 232–234). White Plum.
 5. Piotrowski, T., Garbacz, A., Courard, L. (2012). Pośrednia metoda oceny przyczepności warstwy naprawczej do podłoża betonowego na podstawie analizy falkowej sygnału Impact-Echo. In 41 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Referaty+ CD (pp. 183–187). White Plum.

2011

 1. Courard, L., Michel, F., Garbacz, A., Piotrowski, T. (2011). Surfology Based Concrete Repair Engineering. In European symposium on polymers in sustainable construction. Czarnecki symposium (pp. 93–94). Warsaw University of Technology.
 2. Piotrowski, T. (2011). Use of polymers in concrete for Nuclear Power Plant construction repair. In European symposium on polymers in sustainable construction. Czarnecki symposium (pp. 87–88). Warsaw University of technology.

2010

 1. Piotrowski, T., Garbacz, A., Audrey, V., Courard, L., Nguyen, F. (2010). On the Relation between Bond Quality and Impact-echo Frequency. Restoration of Buildings and Monuments, 16(4–5), 303–314.
 2. Piotrowski, T., Garbacz, A., Van der Wielen, A., Nguyen, F., Courard, L. (2010). On the relation between bond quality and impact-echo frequency spectrum. In R. Aguiar, R. Aguiar (Ed.), 13th international congress on polymers in concrete (pp. 373–380). University of Minho.
 3. Garbacz, A., Piotrowski, T. (2010). Zastosowanie metody impact-echo do szacowania grubości posadzek betonowych. Materiały Budowlane, 457(9), 18–19,i,71.
 4. Garbacz, A., Piotrowski, T. (2010). Ocena przyczepności metodą impact-echo w układach naprawionych. Materiały Budowlane, 450(2), 30–31,i,35.
 5. Piotrowski, T. (2010). Oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe. Inżynieria i Budownictwo, 66 (7), 351–355.
 6. Garbacz, A., Piotrowskiet, T., Van der Wielen, A., Piotrowski, T., Courard, L., Nguyen, F. (2010). Diagnostyka konstrukcji betonowych za pomocą impac-echo i radaru. In P. Kijowski & J. Deja, P. Kijowski & J. Deja (Eds.), Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność (pp. 977–985). Stowarzyszenie Producentów Cementu.

2009

 1.  Garbacz, A., Piotrowski, T. (2009). Znaczenie inżynierii powierzchni w naprawach betonu. In Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych (pp. 59–76). Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 2. Garbacz, A., Piotrowski, T., Kwaśniewski, L., Courard, L., Michel, F. (2009). The effect of concrete substrate quality towards evaluation repair using impact-echo method. In W. E. Szcześniak & A. Zbiciak, W. E. Szcześniak & A. Zbiciak (Eds.), Theoretical foundations of civil engineering : Polish-Ukraïnian-Lithuanian (Vol. 17, pp. 581–588). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 3. Courard, L., Michel, F., Schwall, D., Van der Wielen, A., Piotrowski, T., Garbacz, A., Perez, F., Bissonette, B. (2009). Surfology: concrete surface evaluation prior to repair, In A.A. Mammoli, C.A. Brebbia (Ed.), Materials Characterisation IV, Computational Methods and Experiments (pp. 407-416) WIT Press 2009
 4. Piotrowski, T.Zastosowanie analizy sygnału impact-echo do oceny jakości zespolenia w układach naprawczych betonu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

2008

 1. Czarnecki, L., Piotrowski, T. (2008). Trwałość żelbetowych pali fundamentowych, Materiały Budowlane, 426(2), p. 45-49
 2. Courard, L., Garbacz, A., Piotrowski, T. (2008). Effects of concrete surface quality on adhesion of repair mortars, CCC 2008 – Challenges for Civil Construction, Porto, Portugalia, 16‑18.04.2008, p. 198-199
 3. Garbacz, A., Piotrowski, T., Niewęgłowska-Mazurkiewicz, A. (2008). Wavelet approach in repair efficiency evaluation with stress waves, CCC 2008 – Challenges for Civil Construction, Porto, Portugalia, 16‑18.04.2008, p. 68-69
 4. Piotrowski T. (2008). Wpływ obróbki powierzchniowej podłoża betonowego na ocenę jakości złączą naprawionego metodą impact-echo, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom V: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, p. 371-378.

2007

 1. Courard, L., Garbacz, A., Piotrowski, T. (2007). Inżynieria powierzchni betonu. Część 3. Termodynamiczne uwarunkowania adhezji, Materiały Budowlane, 414(2), p. 6-7
 2. Courard, L., Schwall, D., Piotrowski, T. (2007). Concrete surface roughness characterization by means of opto-morphology technique, in “Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach” (ed. L. Czarnecki and A. Garbacz), Advances in Materials Science and Restoration AMSR No. 2, Aedificatio Publishers, p. 107-115
 3. Piotrowski, T., Garbacz, A., Schwall, A., Courard, L. (2007). On the effect of concrete substrate roughness on stress wave propagation in repair systems, in “Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach” (ed. L. Czarnecki and A. Garbacz), Advances in Materials Science and Restoration AMSR No. 2, Aedificatio Publishers, p. 247-257
 4. Garbacz, A., Piotrowski, T. (2007). Inżynieria powierzchni w naprawach konstrukcji betonowych, Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych (ed. M.Kamiński, J.Jasiczak, W.Buczkowski, T.Błaszczyński), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, p. 31-41
 5. Piotrowski, T. (2007). Przegląd programów komputerowych dla budownictwa i perspektywy rozwoju, Materiały Budowlane, 424(12), p. 2-3
 6. Piotrowski, T. (2007). Garbacz A., Application of signal analysis in assessment of repair system quality by impact-echo and ultrasonic methods, 12th International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC), Chuncheon, p. 779-790
 7. Piotrowski, T., Niewęgłowska-Mazurkiewicz, A. (2007). Wpływ obróbki powierzchniowej na przyczepność w układach naprawionych, V Konferencja Naukowo-techniczna Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej, MATBUD’2007, Kraków, p. 431-438
 8. Niewęgłowska-Mazurkiewicz, A., Piotrowski, T. (2007). Mikrozarysowanie jako efekt obróbki powierzchniowej podkładu betonowego, V Konferencja Naukowo-techniczna Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej, MATBUD’2007, Kraków, p. 381-389

2006

 1. Courard, L., Garbacz, A., Schwall, D., Piotrowski, T. (2006). Effect of concrete substrate texture on the adhesion properties of PCC repair mortar. In J. B. Aquiar, S. Jalali, & R. M. Ferreira, J. B. Aquiar, S. Jalali, & R. M. Ferreira (Eds.), Proceedings of ISPIC. International Symposium Polymers in Concrete (pp. 99–110). Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda.
 2. Garbacz, A., Piotrowski, T., Courard, L. (2006). Analysis of stress wave propagation in repair systems using wavelet approach. In J. Marchand, J. Marchand (Ed.), 2nd International Symposium on Advances in Concrete Through Science and Engineering (pp. 207–224). RILEM Publications. https://doi.org/10.1617/2351580028.092
 3. Courard,L., Garbacz, A., Niewięgłowska-Mazurkiewicz, A., Piotrowski, T. (2006). Inżynieria powierzchni betonu. Część 2. Wpływ obróbki na powstawanie rys, Materiały Budowlane, 412(12), p. 8-11
  Czarnecki, L., Piotrowski, T. (2006). Posadzki przemysłowe na rynku krajowym, Materiały Budowlane, 409(9) p. 54
 4. Garbacz, A., Piotrowski, T., Courard, L. (2006), Inżynieria powierzchni betonu. Część 1. Struktura geometryczna powierzchni, Materiały Budowlane, 409(9), p. 3-7
 5. Garbacz, A., Piotrowski, T. (2006). Inżynieria powierzchni w naprawach konstrukcji betonowych, Seminarium “Trwałość i niezawodność napraw obiektów budowlanych”, Poznań, p. 28

2005

 1. Courard, L., Schwall, D., Piotrowski, T. (2005). Concrete surface roughness characterisation by means of optomorfology technique, Proc. Symposium “Adhesion in building bonds: macro-, micro- and nanoscale, European Materials Research Society Fall Meeting, Warsaw, p. 84-88 (poster)
 2. Piotrowski, T., Garbacz, A., Schwall, D., Courard, L. (2005). On the effect of concrete substrate roughness on stress wave propagation in repair systems, Proc. Symposium “Adhesion in building bonds: macro-, micro- and nanoscale, European Materials Research Society Fall Meeting, Warsaw, p. 159-165 (poster)

Inne publikacje

Rozprawy doktorskie – promotor

2019

 1. Mikrostrukturalne uwarunkowania właściwości betonów osłonowych, rozprawa doktorska, mgr inż. Kamil Załęgowski.

Prace dyplomowe – promotor

2021

 1. Wpływ ilości mikrowłókien polimerowych na właściwości pianobetonu / Influence of polymer microfibers content on the foam concrete technical properties, praca dyplomowa magisterska, Nina Tomkiewicz
 2. Właściwości pianobetonu zbrojonego prętami FRP / Properties of foamed concrete reinforced with FRP bars, praca dyplomowa inżynierska, Oskar Głębocki
 3. Możliwość utylizacji biowęgla jako składnika pianobetonu / Possibility to utilize biochar as a component of foam concrete, praca dyplomowa magisterska, Patryk Hull
 4. Wpływ tlenku fosforu na czas wiązania i właściwości mechaniczne spoiw aktywowanych alkalicznie / Influence of phosphorus oxide on setting time and mechanical properties of alkaline activated binders, praca dyplomowa inżynierska, Maciej Osiński

2020

 1. Korzyści wynikające z zastosowania technologii BIM w fazie realizacji obiektów kubaturowych / Advantages of using BIM technology during realization of cubature buildings, praca dyplomowa magisterska, Weronika Młynarczyk
 2. Wpływ utwardzacza na właściwości zapraw geopolimerowych z dodatkiem żywicy epoksydowej / Influence of hardener on the properties of geopolymer mortars with epoxy resinpraca dyplomowa magisterska, Michał Ołtarzewski

2019

 1. Reliability of predicting the compressive strength of concrete based on mathematical models by comparison to experimental results / Weryfikacja jakości predykcji wytrzymałości na ściskanie betonu w oparciu o porównanie wartości przewidywanej z modeli matematycznych z wartością eksperymentalną, praca dyplomowa magisterska (w języku angielskim), Gireesh Haralikal Revanna
 2. Wpływ dodatkowego materiału aktywującego na skurcz zaprawy geopolimerowej z popiołu ze współspalania / Influence of additional activator on shrinkage of geopolymer mortar based on co-combustion fly ash, praca dyplomowa inżynierska, Maciej Osiński
 3. Wpływ stosunku piasek/spoiwo oraz rodzaju kruszywa na właściwości zaprawy geopolimerowej z popiołu lotnego / Binder to aggregate ratio and aggregate type influence on fly ash geopolymer mortar characteristics, praca dyplomowa inżynierska, Kacper Krupiński

2018

 1. Właściwości pianobetonu ze spoiwem geopolimerowym na bazie popiołu lotnego / Properties of foam concrete with geopolymer binder based on fly ash, praca dyplomowa magisterska, inż. Michał Jasak
 2. Numerical calculation of gamma and neutron emissions from heterogeneous and large volume nuclear materials / Obliczenie numeryczne emisji promieniowania gamma oraz neutronowego pochodzącego z dużych, heterogenicznych materiałów promieniotwórczych, praca dyplomowa magisterska (w języku angielskim), inż. Wojciech Kubiński, Wydział Fizyki

2017

 1. Properties of foam concrete with geopolymer binder based on blast furnace slag / Właściwości pianobetonu ze spoiwem geopolimerowym na bazie żużla wielkopiecowego, praca dyplomowa inżynierska (w języku angielskim), Karol Nizio
 2. Material modification of masonry mortars used in shielding walls against ionizing radiation / Modyfikacja materiałowa zaprawy do wykonywania murów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym, praca dyplomowa inżynierska (w języku angielskim), Julia Glinicka
 3. Analiza wpływu rodzaju i zawartości zbrojenia rozproszonego na wytrzymałość resztkową na zginanie oraz zmianę wysokości próbek fibrobetonowych w czasie / Analysis of the influence of the type and content of fibers on the residual flexural tensile strength and height change of fiber-reinforced concrete specimens in time, praca dyplomowa magisterska, inż. Anna Wyszomirska (nagroda w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na WIL PW, 2017)
 4. The influence of steel, micro and macro polypropylene fibers on ordinary cement concrete and polymer-cement concrete / Wpływ stalowych, mikro oraz makro polipropylenowych włókien na beton zwykły i beton polimerowo-cementowy, praca dyplomowa inżynierska (w języku angielskim), Alice Capuana
 5. Influence of moisture content in concrete on its shelding properties against neutron radiation / Wpływ wilgoci na własności osłonowe betonów ciężkich przeciwko promieniowaniu neutronowemu, praca dyplomowa inżynierska, (w języku angielskim), Mikołaj Borko
 6. Ocena wpływu rodzaju kruszywa na właściwości osłonowe zapraw przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych / The assessment of the type of the aggregate impact on shielding properties of mortars against electromagnetic fields influence, praca dyplomowa magisterska, inż. Emilia Lewandowska
 7. Porównanie skuteczności zapraw cementowych i polimerowych w ochronie przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych / Comparison of the effectivity of radiation shielding between polymer and cement mortar, praca dyplomowa magisterska, inż. Anna Szeligowska
 8. Wpływ rodzaju i zawartości zbrojenia rozproszonego na właściwości mechaniczne fibrobetonu / Influence of type and content of fibres on fibre concrete mechanical properties, praca dyplomowa magisterska, inż. Bogumił Panuciak

2016

 1. Wyznaczanie zawartości wody wolnej i związanej w betonie dla potrzeb oceny właściwości osłonowych kompozytów cementowych na podstawie symulacji komputerowych / Free and bound water measurement in hardened concrete for the evaluation of cement based composite shielding properties based on computer simulations, praca dyplomowa magisterska, inż. Piotr Prochoń
 2. Analiza potencjału wykorzystania odpadów przemysłowych w betonie osłonowym na podstawie danych ze źródeł literaturowych / Potential analysis of using the industrial waste in concrete shielding based on data from literature sources, praca dyplomowa magisterska, inż. Piotr Rosa
 3. Wpływ dodatku perlitu na właściwości pianobetonu / The effect of addition of perlite on properties of foam concrete, praca dyplomowa inżynierska, Hubert Lutka
 4. Ocena wpływu warunków dojrzewania na przyczepność zapraw tynkarskich do podłoża betonowego / Impact of curing conditions on adhesion of plastering mortar to concrete substrate, praca dyplomowa inżynierska, Sebastian Głowacki
 5. Wpływ jakości podłoża betonowego oraz warunków dojrzewania na przyczepność zaprawy cementowo – wapiennej / The impact of the quality of the concrete substrate and curing conditions on the adhesion of cement- lime mortar, praca dyplomowa inżynierska, Artur Zawadzki
 6. Wpływ dodatku popiołu lotnego na właściwości pianobetonu / The effect of addition of fly ash on properties of foam concrete, praca dyplomowa inżynierska, Łukasz Grudziński

2015

 1. Ocena chemoodporności kompozytów polimerowo-cementowych na bazie żywicy epoksydowej / Estimation of chemical resistance of polymer-cement concrete based on epoxy resin, praca dyplomowa magisterska, inż. Piotr Gawroński
 2. Ocena użyteczności zaprawy cementowej modyfikowanej popiołem lotnym i pyłem krzemionkowym przeznaczonej do scalania odpadów promieniotwórczych / Assessment of the usefulness of cement mortar modified with fly ash and silica fume designed for immobilisation of radioactive waste, praca dyplomowa magisterska, inż. Daniel Kobyliński
 3. Wpływ proporcji mieszania: woda-sucha mieszanka na właściwości techniczne zapraw naprawczych typu PCC / Influence of mix proportions: water-dry mix on technical properties of PCC repair mortars, praca dyplomowa inżynierska, Aleksandra Czapla
 4. Wyznaczenie wody wolnej i związanej w zaczynie i zaprawie cementowej dla potrzeb oceny właściwości osłonowych kompozytów cementowych na podstawie symulacji komputerowych / Free and bound water measurement in cement paste and mortar for the evaluation of cement based composite shielding properties based on computer simulations, praca dyplomowa inżynierska, Piotr Prochoń

2014

 1. Evaluation of shielding against neutron radiation of mortars for radioactive waste merging (eng.) / Ocena właściwości osłonowych przed promieniowaniem neutronowym zapraw do scalania odpadów promieniotwórczych, praca dyplomowa inżynierska (w języku angielskim), Jakub Pawłowicz
 2. Investigation on stress wave propagation in IE method – FEM simulations versus real experiment (eng.) / Badanie propagacji fali sprężystej w metodzie Impact-Echo – porównanie symulacji MES z badaniami rzeczywistymi, praca dyplomowa inżynierska (w języku angielskim), Natalia Lewandowska
 3. Evaluation of properties of new generation shielding concrete based on the computer simulations (eng.) / Ocena właściwości nowej generacji betonów osłonowych na podstawie symulacji komputerowych, praca dyplomowa inżynierska (w języku angielskim), Michał Mazgaj
 4. Analiza przebiegu procesu wiązania kompozytu PCC modyfikowanego żywicą epoksydową w obecności różnych układów utwardzających / Analysis of epoxy-modified PCC composite setting process in the presence of different hardeners, praca dyplomowa magisterska, inż. Maciej Boczek

2013

 1. Ocena możliwości zastosowania spoiwa do stabilizacji gruntów jako materiału do scalania odpadów promieniotwórczych, praca dyplomowa magisterska, inż. Sylwia Dziwulska
 2. Numerical analyses of stress wave propagation for Impact-Echo testing procedure, praca dyplomowa inżynierska (w języku angielskim), Batłomiej Sawicki (nagroda PZiTB)
 3. Ocena chemoodporności kompozytów polimerowo-cementowych, praca dyplomowa inżynierska, Piotr Gawroński (nagroda I stopnia Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego – 1000 zł)
 4. Wpływ zawartości glinki czerwonej na właściwości zaprawy do scalania odpadów promieniotwórczych, praca dyplomowa inżynierska, Igor Kaczorowski
 5. Analiza potencjału samonaprawialności betonów modyfikowanych żywicą epoksydową w badaniu cyklicznego zginania, praca dyplomowa inżynierska, Wiktor Firmanty
 6. Porównanie chemoodporności betonu zwykłego i betonopodobnych kompozytów polimerowych, praca dyplomowa inżynierska, Mateusz Zubkowicz
 7. Wpływ rodzaju cementu na korozję siarcznową, praca dyplomowa inżynierska, Radosław Zabrocki
 8. Optymalizacja zaprawy cementowej do zestalania odpadów promieniotwórczych, praca dyplomowa inżynierska, Sławomir Machnik

2012

 1. Wymagania dla składników mieszanki betonowej i betonu przy budowie elektrowni jądrowej. Porównanie europejskich wytycznych z polskimi normami i aktami prawnymi, praca dyplomowa magisterska, inż Karolina Kobyra-Bożek
 2. Dobór zaprawy cementowej do zestalania odpadów promieniotwórczych, praca dyplomowa inżynierska, Marcin Podolak
 3. Wpływ substytucji kruszywa naturalnego granulatem polimerowym z recyklingu na właściwości kompozytu PCC, praca dyplomowa inżynierska, Magdalena Świetlik
 4. Wpływ rodzaju cementu na właściwości osłonowe zapraw przed promieniowaniem jonizującym, praca dyplomowa inżynierska, Sebastian Kochanowski
 5. Analiza przebiegu procesu utwardzania kompozytu PCC modyfikowanego żywicą epoksydową w obecności różnych układów utwardzających, praca dyplomowa inżynierska, Katazyna Żebrowska
 6. Wpływ zawilgocenia płyt gipsowo-kartonowych na ich parametry wytrzymałościowe, praca dyplomowa inżynierska, Wojciech Satsiak

2011

 1. Wpływ układu utwardzającego żywicy epoksydowej na właściwości kompozytu PCC, praca dyplomowa inżynierska, Maciej Boczek
 2. Wpływ dodatku żywicy epoksydowej na właściwości kompozytu PCC, praca dyplomowa inżynierska, Sylwia Jankowska

Działalność ekspercka i prace zlecone

 • ….
 • ….