dr inż. Piotr Prochoń

 

Dr inż. Piotr Prochoń w 2021 roku obronił podwójny doktorat w ramach współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu w Liege na temat: Geopolymer composites based on fly ash from co-combustion of coal and biomass. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku zarządzanie. Studia magisterskie ukończył w 2016 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Współautor publikacji naukowo-technicznych z zakresu materiałów alternatywnych, osłonowych i badań metodami nieniszczącymi. Jest również autorem lub współautorem ekspertyz i opinii technicznych, głównie z zakresu diagnostyki i efektów starzenia się konstrukcji betonowych. Uczestnik staży zagranicznych oraz grantów badawczych. Podczas studiów uczestniczył w projekcie badawczym NCBiR „Lider” dotyczącym nowej generacji betonów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym. W 2019 roku uzyskał projekt badawczy NCN Preludium  – „Wpływ tlenku fosforu ma rozwój mikrostruktury, wiązanie oraz właściwości mechaniczne kompozytów glinokrzemianów polimerycznych z produktów ubocznych spalania węgla i biomasy”. Dodatkowo został wyróżniony podczas VIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej: „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój” za referat ” Wpływ rodzaju aktywatora na wytrzymałość zapraw geopolimerowych z granulowanego żużlu wielkopiecowego”.

Specjalista z zakresu szeroko rozumianej technologii kompozytów polimerowych i materiałów aktywowanych alkalicznie. Zajmuje się diagnostyką konstrukcji z betonu, w tym również z wykorzystaniem technik nieniszczących i termowizyjnych. Łączy doświadczenie zawodowe z naukowym . Członek Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w której aktywnie promuje innowacyjne metody zarządzania projektami w ramach Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM oraz jako członek Komisji ds. Młodych Inżynierów MOIIB.

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 547 PUBLIKACJE NAUKOWE INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 64 80

Publikacje naukowe

 

2020

 1. Prochoń Piotr, Zhao Zengfeng, Courard Luc [i in.] (2020). Influence of Activators on Mechanical Properties of Modified Fly Ash Based Geopolymer Mortars. Materials, 13(5), 1-24. https://doi.org/10.3390/ma13051033
 2. Prochoń Piotr, Piotrowski Tomasz (2020). The effect of cement and aggregate type and w/c ratio on the bound water content and neutron shielding efficiency of concretes. Construction and Building Materials, 264, 1-9, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120210

2019

 1. Piotrowski, T., Glinicka, J., Glinicki, M. A., Prochoń, P. (2019). Influence of gadolinium oxide and ulexite on cement hydration and technical properties of mortars for neutron radiation shielding purposes. Construction and Building Materials, 195, 583–589. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.076

2018

 1. Prochoń, P., Piotrowski, T. (2018). Wymagania dla konstrukcji z betonu w obiektach specjalnych na przykładzie wytycznych do budowy elektrowni jądrowej/Requirements for concrete structures in special purpose facilities, based on the example of guidelines for construction of a nuclear power plant. Izolacje, 23(1), 78–80. >>>
 2. Piotrowski, T., Prochoń, P. (2018). Influence of water to solid ratio on mechanical properties of GBFS-based geopolymer foam concrete. MATEC Web of Conferences, 163, 1–8. https://doi.org/10.1051/matecconf/201816306003
 3. Piotrowski, T., Prochoń, P., Capuana, A. (2018). Mechanical Properties of Polymer Cement-Fiber-Reinforced Concrete (PC-FRC): Comparison Based on Experimental Studies. in M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb, M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb (Eds.), International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) : Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure (pp. 227–234). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78175-4_27

2016

 1. Piotrowski, T., Jackiewicz-Rek, W., Prochoń, P., Courard, L., Jeanpierre, A. (2016). Special requirements for freeze-thaw resistance of concrete in PWR nuclear civil works / Dodatkowe wymagania dotyczące mrozoodporności betonu przy budowie elektrowni jądrowych typu PWR. Materiały Budowlane, 529, (9), 93-96, (B-8), DOI: 10.15199/33.2016.09.36;
 2. Prochoń, P., Piotrowski, T. (2016). Bound water content measurement in cement pastes by stoichiometric and gravimetric analyses, Journal of Building Chemistry 1, 18-25, DOI: https://dx.doi.org/10.17461/j.buildchem.2016.103;
 3. Prochoń, P., Piotrowski, T. (2016). Wpływ zawartości wody związanej w zaczynie i zaprawie cementowej na wartość liniowego współczynnika tłumienia promieniowania jonizującego, XX Konferencja Naukowo-Techniczna: Kontra 2016 Trwałość budowli i ochrona przed korozją.

Rozprawy doktorskie – promotor

Prace dyplomowe – promotor

2020

 1. Perhaud, Y. Wpływ dodatku cementu na wytrzymałość na ściskanie i zginanie spoiwa geopolimerowego

2019

 1. Ageyeva, T. Porównanie zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w Unii Europejskiej na przykładzie Polski i w krajach spoza Unii na przykładzie Białorusi (Praca inżynierska).
 2. Gągorowski, M. Wpływ dodatku żywicy epoksydowej na wytrzymałość na ściskanie i zginanie zapraw geopolimerowych (Praca inżynierska).
 3. Dębski G., Wpływ stężenia molowego NaOH na właściwości zaprawy geopolimerowej z popiołu lotnego (Praca inżynierska).
 4. Okoński A., Wpływ dodatku tlenku wapnia na kapilarność i nasiąkliwość zapraw geopolimerowych z popiołu ze współspalania (Praca inżynierska)

Udział w projektach i grantach badawczych

2020

 1. CarBoFLY Carbonation and biomass ash for new concretes, projekt badawczy NAWA w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Belgią-Walonia na lata 2020-2021 (PPN/BWA/2019/1/00009)

2019

 1. Preludium 16, NCN, Wpływ tlenku fosforu ma rozwój mikrostruktury, wiązanie oraz właściwości mechaniczne kompozytów glinokrzemianów polimerycznych z produktów ubocznych spalania węgla i biomasy. Kierownik w PW: Prochoń Piotra, data rozpoczęcia 12-07-2019, planowana data zakończenia 11-07-2021, 505/00083/1088, W realizacji

2018

 1. Materiały z bio-źródeł oraz recyklingu dla budownictwa zrównoważonego w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Belgią-Walonia w ramach programu wykonawczego MSWiA na lata 2017-2019

2017

 1. ECOLISER: Eco-binders for the soil treatment, permeability and road construction, ArGEnCo, Uniwersytet w Liege

2016

 1. Lider, NCBiR, Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym. Kierownik w PW: Piotrowski Tomasz, data rozpoczęcia 01-11-2013, planowana data zakończenia 31-07-2016, data zakończenia 31-10-2016, 639/L-4/2012, Zakończony

Działalność ekspercka i projektowa

 

Nagrody i wyróżnienia

Pełnione funkcje