dr inż. Maja Kępniak

 

dr inż. Maja Kępniak

Dr inż. Maja Kępniak ukończyła studia i otrzymała tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2013 roku i od tego czasu jest zatrudniona w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na stanowisku asystenta. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora inżyniera nauk technicznych (praca z wyróżnieniem).

Dr inż. M. Kępniak prowadzi zajęcia z przedmiotów: Materiały Budowlane 1, Materiały Budowlane 2, Technologia betonów Specjalnych, Technologia Kompozytów Mineralnych.

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 550 PUBLIKACJE NAUKOWE INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 62 82

Publikacje naukowe

2022

 1. Kepniak M., Zalegowski K., Woyciechowski P., Pawłowski J., Nurczynski J. (2022).  Feasibility of Using Biochar as an Eco-Friendly Microfiller in Polymer Concretes. Polymers, 14(21), 4701, DOI: 10.3390/polym14214701

2021

 1. Kępniak, M., Woyciechowski, P. (2021). Influence of sand substitution with waste lime powder on the concrete carbonation, Archives of Civil Engineering, 67, 4, 383-392, DOI:10.24425/ace.2021.138506
 2. Kępniak, M., Woyciechowski, P., Franus, W. Transition Zone Enhancement with Waste Limestone Powder as a Reason for Concrete Compressive Strength Increase, Materials, 14, 23, 1-14, DOI:10.3390/ma14237254

2019

 1. Kępniak, M., Woyciechowski, P., Łukowski P., Kuziak J., Kobyłka, R. (2019). The Durability of Concrete Modified by Waste Limestone Powder in the Chemically Aggressive Environment, Materials, 12, 10, 1-18, DOI:10.3390/ma12101693

2018

 1. Łukowski P., Sokołowska J.J., Adamczewski G., Kępniak M. (2018). Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy, Materiały kompozytowe, 4/2018, 2018, 40-42.

2017

 1. Kępniak, M., Woyciechowski, P., Franus, W. (2017). Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites. Archives of Civil Engineering, 63 (2), 67–78, DOI: 10.1515/ace-2017-0017.

2016

 1. Kępniak, M. (2016). Ocena właściwości betonopodobnych kompozytów polimerowych modyfikowanych odpadowym pyłem perlitowym. W J. Jakubowski, J. Jakubowski (Red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych V (ss. 37–46). Statsoft Polska;
 2. Dobiszewska, M., Kuziak, J., Woyciechowski, P., Kępniak, M. (2016). Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska I Architektury, JCEEA, 33 (63/1/1), 115–122;
 3. Kępniak, M., Woyciechowski, P. (2016). The statistical analysis of between compressive and tensile/flexural strenght of high performance concrete. Archives of Civil Engineering, 62 (4), 95–108, DOI: 10.1515/ace-2015-0110;
 4. Kępniak, M., Woyciechowski, P. (2016). Samodzielne przygotowanie betonu. Murator, 11, 104-109.

2015

 1. Łukowski, P., Jaworska, B. E., Sokołowska, J. J., Kępniak, M. (2015). Wpływ dodatku mineralnego na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych. In E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło, E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło (Eds.), Beton i konstrukcje z betonu-badania (pp. 19–28). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

2014

 1. Łukowski, P., Sokołowska, J. J., Adamczewski, G., Smarż-Kępniak, M. (2014). Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy. Przegląd Budowlany, (5), 46–48;
 2. Łukowski, P., Sokołowska, J. J., Smarż-Kępniak, M. (2014). Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych. Budownictwo I Architektura, 13 (2), 119–126;
 3. Łukowski, P., Sokołowska, J. J., Adamczewski, G., Kępniak, M. (2014). Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy. In XIX konferencja naukowo-techniczna. Trwałość budowli i ochrona przed korozją – KONTRA (p. 66). Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

2013

 1. Łukowski, P., Sokołowska, J. J., Jaworska, B. E., Smarż, M. (2013). Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych. In Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie-teoria a praktyka. Konferencja naukowo-techniczna – TECH-BUD (pp. 195–202). PZITB-CUTOB.

Inne publikacje

2018

Prace dyplomowe – promotor

2022

 1. Wysmułek Przemysław Łukasz: Wpływ zastosowania kruszywa z recyklingu na wymagany czas pielęgnacji betonu, 2022;
 2. Nurczyński Jakub Wojciech: Ocena możliwości wykorzystania bio-węgla jako mikrowypełniacza betonów żywicznych, 2022.

2021

 1. Szerszeń Agata: Ocena przydatności modeli regresyjnych do prognozowania wytrzymałości betonu w technologii mieszanek samozagęszczalnych, 2021.

Udział w projektach i grantach badawczych

2021

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
  Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty nawierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warunki wodne i jakość powietrza. Kierownik w PW: Jackiewicz-Rek Wioletta, W.Jackiewicz-Rek@il.pw.edu.pl +48 22 234 56 91, data rozpoczęcia 01-11-2020, data zakończenia 30-09-2023, 503/00133/1080, W realizacji

2018

 1. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” Zadanie 29 Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie umiejętności praktycznych stosowania BIM w budownictwie. Kierownik w PW: Kozyra Zofia Józefa, Z.Kozyra@il.pw.edu.pl +48 22 234 64 31, data rozpoczęcia 01-03-2018, planowana data zakończenia 30-11-2021, NERW ZAD. 29, W realizacji

2012

 1. Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego. Kierownik projektu w PW: Łukowski Paweł, P.Lukowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-10-2012, data zakończenia 31-10-2015, zakończony ostatecznie rozliczony
 2. Program Badań Stosowanych (PBS)
  Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego. Kierownik w PW: Łukowski Paweł, P.Lukowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-10-2012, data zakończenia 31-10-2015, PBS1/A5/14/2012, Zakończony

Działalność ekspercka i projektowa

 • Projekt koncepcyjnego proekologicznego udoskonalenia procesu przygotowania placu budowy. Kierownik w PW: Kępniak Maja, m.kepniak@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 14-07-2021, data zakończenia 23-07-2021, 501230103661, Zakończony

Nagrody i wyróżnienia

 • 2016 – Wyróżnienie za pracę zaprezentowaną podczas IV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej – Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Listopad 2016, Temat wystąpienia: Wpływ dodatku odpadowego pyłu wapiennego na wybrane cechy technologiczne betonów cementowych;
 • 2014 – Nagroda w XVI Konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica, pt. Ocena właściwości betonopodobnych kompozytów polimerowych modyfikowanych odpadowym pyłem perlitowym. 

Pełnione funkcje