dr inż. Justyna Kuziak

 

Dr inż. Justyna Kuziak ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (specjalizacja: Technologia I Charakteryzacja Ciała Stałego, 2005r). Jej praca magisterska pt. „Badania bezprądowego osadzania Ni-P na proszkach korundowych’ została nagrodzona nagroda prof. Tadeusza Żaka. W 2011 uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemicznym PW. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej. Do jej głównych zainteresowań zawodowych należą korozja stali zbrojeniowej oraz penetrujące inhibitory korozji (PCI) stali w betonie.

Dr inż. J.Kuziak prowadzi zajęcia z przedmiotu Chemia Budowlana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 547 PUBLIKACJE NAUKOWE INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 64 80

Publikacje naukowe

2018

2017

 1. Łukowski, P., Kuziak, J. (2017). Inhibitory korozji stali w betonie – ewolucja koncepcji stosowania. In A. Śliwka & J. Kołodziej, A. Śliwka & J. Kołodziej (Eds.), Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych (pp. 345–356). Wydaw. Politechniki Śląskiej;
 2. Woyciechowski, P., Kuziak, J., Łukowski, P. (2017). Ocena skuteczności naprawy podłogi garażu podziemnego ze względu na ochronę przed wnikaniem jonów chlorkowych. Materiały Budowlane, (9), 38–40, DOI: 10.15199/33.2017.09.09

2016

 1. Czarnecki, L. E., Łukowski, P., Garbacz, A., Chmielewska, B. G., Kuziak, J. (2016). Building Chemistry. Laboratory Exercises. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 2. Czarnecki, L. E., Łukowski, P., Garbacz, A., Chmielewska, B. G., Kuziak, J. (2016). Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej. Wyd.4 popr. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 3. Dobiszewska, M., Kuziak, J., Woyciechowski, P. P., Kępniak, M. (2016). Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska I Architektury, JCEEA, 33 (63/1/1), 115–122;
 4. Kuziak, J., Woyciechowski, P. P. (2016). The influence of the chloride content in cement CEM  III on the chemical resistance of concrete under conditions  simulating the effect of acid rain and wastewater. Journal of Building Chemistry, 1 (1), 54–60;
 5. Kuziak, J., Woyciechowski, P. P., Wcisło, A. (2016). Zawartość chlorków w cemencie hutniczym a zdolności ochronne betonowej otuliny zbrojenia. Ochrona Przed Korozją, (6), 196–199. DOI: 10.15199/40.2016.6.1

2014

 1. Kuziak, J., Królikowski, A., Kuś, S. (2014). Effect of electrochemical injection of guanidyne into carbonated concrete on corrosion of the reinforcement. Ochrona Przed Korozją, 57 (6), 220–224;
 2. Kuziak, J., Królikowski, A., Kuś, S. (2014). Wpływ elektrochemicznego wprowadzania guanidyny do betonu skarbonatyzowanego na korozję zbrojenia. In XIX konferencja naukowo-techniczna. Trwałość budowli i ochrona przed korozją – KONTRA (p. 62). Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

2012

 1. Królikowski, A., Wardzińska, D., Kuziak, J. (2012). Wpływ azotanu(III) wapnia na korozję stali w roztworach symulujacych beton o różnym stopniu karbonatyzacji. Ochrona Przed Korozją, 55, 168–171;
 2. Kuziak, J., Królikowski, A., Gbur, K., Kuś, S. (2012). Application of electric field to increase effectivenes of penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete. Cement Wapno Beton, special issue, 39–43;
 3. Kuziak, J., Woyciechowski, P. P. (2012). Stężenie chlorków w betonie a zagrożenie korozją zbrojenia. Ochrona Przed Korozją, (6), 286–288;
 4. Kuziak, J., Gbur, K., Królikowski, A., Kuś, S., Garbacz, A. (2012). Wpływ pola elektrycznego na skuteczność inhibicji korozji stali w skarbonatyzowanym betonie przez azotan(III) wapnia. Ochrona Przed Korozją, (6), 273–275.

2011

 1. Królikowski, A., Kuziak, J. (2011). Impedance study on calcium nitrite as a penetrating corrosion inhibitor for steel in concrete. Electrochimica Acta, 56 (23), 7845–7853. DOI: 10.1016/j.electacta.2011.01.069 ;
 2. Królikowski, M., Kuziak, J. (2011). Badania czynników określających skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie. Ochrona Przed Korozją, 54 (7), 402–403;
 3. Kuziak, J., Królikowski, A., Kuś, S., Gbur, K. (2011). New methods for increasing effectiveness of penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete. In European symposium on polymers in sustainable construction. Czarnecki symposium (pp. 107–108). Warsaw University of technology.

2010

 1. Królikowski, A., Kuziak, J. (2010). Badania dyfuzji penetrujących inhibitorów korozji – jonów azotanowych(III) w betonie. Ochrona Przed Korozją, 53, 316–318;
 2. Królikowski A., Kuziak J. (2010). Impedance Study on Calcium Nitrite as a Penetrating Corrosion Inhibitor for Steel in Concrete. 8th International Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy. June 6-11, Algarve, Portugal, 55;

2009

 1. Kuziak, J. (2009). Elektrochemiczne badania korozji stali w roztworach symulujących beton skarbonatyzowany i skażony chlorkami. Ochrona Przed Korozją, (11), 525–526;
 2. Kuziak, J. (2009). Migrujące inhibitory korozji stali w betonie – prawdy i mity. Ochrona Przed Korozją, (4–5), 100–105;
 3. Kuziak, J. (2009). Procedura oceny skuteczności migrujących inhibitorów korozji stali w betonie. MATERIAŁY BUDOWLANE. TECHNOLOGIE • RYNEK • WYKONAWSTWO, (7), 79–80;
 4. Kuziak, J. (2009). Skuteczność związków proponowanych jako penetrujące inhibitory korozji zbrojenia w żelbecie. Ochrona Przed Korozją, (4–5), 157–160.

2008

 1. Kuziak, J., Fleszar, A., Czarnecki, L. E., Królikowski, A., Zybura, A., Garbacz, A., Kuś, S. (2008). Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 2. Kuziak, J., Królikowski, A., Stęślik, P., Kuś, S., Nowakowska-Siwińska, A. (2008). Badania porównawcze penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie. Ochrona Przed Korozją, 51, 175–182;
 3. Królikowski A., Kuziak J., Stęślik P., Kuś S. (2008). Comparative tests on penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete structures. Phisico chemical mechanics of materials special issue 7, 527-530

2007

 1. Bieliński J., Gajewska-Miziołek A., Jaworska A., Bielińska A., Kuziak J. (2007) Bezprądowe osadzanie Ni-P z roztworów z dwoma związkami buforująco-kompleksującymi. Inżynieria powierzchni 4, 29-35;
 2. Królikowski A., Kuziak J., Kuś S., Kurowski A., Fleszar A. (2007). Impedance study on penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete, 7th Int. Symp. on Electrochemical Impedance Spectroscopy. Argeles–sur–Mer, France, June 3-8, Abstract 215;
 3. Kuziak J., Królikowski A., Siwińska-Nowakowska A. (2007). Elektrochemiczne badania inhibitorów korozji w roztworach symulujących beton zanieczyszczony chlorkami. Ochrona przed korozją 11s/A, 312-317.

2006

 1. Królikowski A., Fleszar A., Kuziak J. (2006). Modelowe badania korozji stali w betonie – wpływ warunków pomiaru. Ochrona przed korozją 11s/A, 306-311;
 2. Kuziak J. (2006). Badania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie. VI Sympozjum Doktorantów Wydziału Chemicznego PW, Kazimierz Dolny;
 3. Kuziak J., Królikowski A. (2006). Badania działania inhibitorów korozji stali w betonie – krzywe polaryzacji. Ochrona przed korozją 11s/A, 301-305;
 4. Kuziak, J., Królikowski, A. (2006). Wpływ czasu dodania inhibitora korozji stali w betonie na jego skuteczność. Ochrona Przed Korozją, 49, 105–110.

2005

 1. Bieliński J., Bielińska A., Kulak I., Kuziak J., Michalski J., Konopka K. (2005). Bezprądowa metalizacja proszków korundowych do wytwarzania niskofosforowych kompozytów Al2O3/Ni-P. Kompozyty 5, 52-57;
 2. Bieliński J., Bielińska A., Kuziak J., Kulak I., Królikowski A., Michalski J. (2005). Ni-P/ Al2O3 and Ni-B/ Al2O3 powders – electroless coating and properties. Inżynieria powierzchni 2A, 117-120.

Inne publikacje

2018

Rozprawy doktorskie – promotor

2018

Prace dyplomowe – promotor

2017

 1. Wpływ trietanoloaminy na korozję stali w roztworze symulującym ciecz porową betonu skarbonatyzowanego, praca dyplomowa magisterska, inż. Katarzyna Kaczmarczyk.

2013

 1. Akceleracja transportu penetrującego inhibitora korozji – jonów azotanowych (III) – w zaprawie cementowej, praca dyplomowa magisterska, inż. Karol Lipiński;
 2. Akceleracja transportu komercyjnego inhibitora korozji stali w zaprawie cementowej, praca dyplomowa magisterska, inż. Krzysztof Bandurski.

Udział w projektach i grantach badawczych

2010-2013

Projekt badawczy MNiSW nr N N506 100138 pt.: Akceleracja transportu penetrujących inhibitorów korozji stali zbrojeniowej. Kierownik w Instytucji: Andrzej Garbacz, a.garbacz@il.pw.edu.pl, Zakonczony

2005-2008

Projekt badawczy KBN nr 4 T07E 048 29 pt.: Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie. kierownik w Instytucji: prof. zw. dr inż. Lech Czarnecki, l.czarnecki@il.pw.edu.pl, Zakończony

Działalność ekspercka i projektowa

 

 • L.Czarnecki, H.Zobel, P.Woyciechowski, J.Kuziak, Zarysowane fundamenty podpór mostu Autostrady A1 przez Wisłę w Grudziądzu. Przyczyny. Prognoza trwałości. Tom 1. Ekspertyza dotycząca rys na fundamentach podpór P23, P24, P25 Mostu MA-91 przez Wisłę w Grudziądzu w km 95+475 Autostrady A1, Warszawa 2010;
 • A general survey on the expert statement on TRINITY PARK III Warsaw underground parking – L.Czarnecki, P.Woyciechowski, A Garbacz, P.Łukowski, J.Kuziak, luty 2011 (Studium dotyczące ekspertyzy obiektu Trinity Park III Warsaw Underground Parking, L.Czarnecki, A.Garbacz, P.Łukowski, J.Kuziak, P.Woyciechowski, Warszawa 2011);
 • Prognoza trwałości wielopoziomowego parkingu w budynku „Prosta Office Center” zlokalizowanego przy ul. Prostej 51 w Warszawie, na podstawie oceny stanu technicznego, L.Czarnecki, A.Garbacz, P.Woyciechowski, J.Kuziak, A.Chudan, G.Adamczewski, T.Piotrowski, J.Medyński,Warszawa wrzesień 2011;
 • analiza zawartości chlorków i siarczanów w betonie;
 • badania elektrochemiczne podatności stali zbrojeniowej na korozję.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2011 – Nagroda im. Prof. Michała Śmiałowskiego za osiągnięcia w dziedzinie Nauki o Materiałach, nagroda Fundacji Kościuszkowskiej;
 • 2009 – Zespołowa nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2008 przyznawana przez Rektora Politechniki Warszawskiej;
 • 2005 – Nagroda Profesora Tadeusza Żaka za najlepszą pracę magisterską z dziedziny galwanotechniki.

Pełnione funkcje

 • sekretarz Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (od 2017)
 • członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (od 2016 r.)
 • członek Komisji ds. sondażu dotyczącego Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Instytutu Inżynierii Budowlanej oraz Kierowników jednostek organizacyjnych w tym Instytucie (2011)