dr inż. Beata Jaworska

 

 

Dr inż. Beata Jaworska

Dr inż. Beata Eliza Jaworska jest absolwentką Wydziału Chemii PW, od 2012 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym – obecnie na stanowisku Adiunkta – w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 2017 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW (praca doktorska z wyróżnieniem). Jej działalność naukowa dotyczy nowych kompozytów polimerowo-cementowych oraz zagadnień związanych z utylizacją materiałów odpadowych (odpady produkcji perlitu ekspandowanego, uboczne produkty spalania) w technologii kompozytów polimerowo-cementowych oraz trwałości tych kompozytów. Obecnie zajmuje się prowadzeniem badań eksperymentalnych i modelowych mających na celu promowanie sekwestracji dwutlenku węgla w różnych produktach z betonu.

Dr inż. B. Jaworska prowadzi zajęcia z przedmiotu Chemia Budowlana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 548 PUBLIKACJE NAUKOWE   INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA   PEŁNIONE FUNKCJE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 64 88

Publikacje naukowe

2022

 1. Jaworska, B., Łukowski, P. (2022). Stosowanie CO2 w procesie wiązania i twardnienia betonu, Go Green Concrete Sympozjum – Reologia w Technologii Betonów Niskoemisyjnych [refaraty prelegentów]

2021

 1. Zhang, D., Ellis, B.R., Jaworska, B., Hu, W-H., Li, V.C. (2021). Carbonation curing for precast Engineered Cementitious Composites, Construction and Building Materials, 313, 125502
 2. Łukowski, P., Garbacz, A., Woyciechowski, P., Jaworska, B., Sokołowska, J.J. (2021). Zrównoważone betony polimerowe i polimerowo-cementowe, Inżynieria i Budownictwo, 7, 324-327
 3. Jaworska, B., Stańczak, D., Tarańska, J., Jaworski, J. (2021). The influence of cement substitution by biomass fly ash on the polymer-cement composites properties, Materials, 14, 3079 DOI: 10.3390/ma14113079
 4. Zhang, D., Jaworska, B. (2021). Effect of Carbonation Curing on Portland Cement MgSO4 Attack: Laboratory Characterization at 900 Days, Journal of Materials in Civil Engineering, 33(4):DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003647
 5. Sawicki, B., Jaworska, B. (2021). O zastosowaniu kompozytów fibrocementowych w budownictwie, Inżynieria i Budownictwo, 1-2, 63-66

2020

 1. Zhang, D., Jaworska, B., Zhu, H., Dahlquist, K., Li, V.C. (2020). Engineered Cementitious Composites (ECC) with limestone calcined clay cement (LC3), Cement and Concrete Composites, 114, 103766 DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103766
 2. Stańczak, D., Jaworska, B. (2020). Influence of agricultural biomass fly ash cement substitution on the carbonation of cement and polymer-cement composites, Structure and Environment, vol. 12, no. 2, 66-71 DOI: 10.30540/sae-2020-007
 3. Zhang, D., Cai, X., Jaworska, B. (2020). Effect of pre-carbonation hydration on long-term hydration of carbonation-cured cement-based materials, Construction and Building Materials, 231, 117-122  DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117122
 4. Zhang, D., Yu, J., Wu, H., Jaworska, B., Ellis, B.R., Li, V.C. (2020). Discontinuous micro-fibers as intrinsic reinforecement for ductile Engineered Cementitious Composites (ECC), Composites Part B, 184, 107741 DOI: 10.1016/j.compositesb.2020.107741

2018

 1. Jackiewicz-Rek, W., Kuziak, J., Jaworska, B. (2018). Analysis of the properties of expansive concrete with portland and blast furnace cement, Archives of Civil Engineering, 64 (4), 175-196  DOI: 10.2478/ace-2018-0051
 2. Zegardło, B., Drzymała, T., Ogrodnik, P., Jaworska, B. (2018). Badanie granulometrii pyłów ceramicznych powstających podczas rozkruszania odpadów ceramiki sanitarnej pod katem wykorzystania ich jako dodatku do betonu, Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 220 (6), 318-321  DOI: 10.24136/atest.2018.084;
 3. Zegardło, B., Drzymała, T., Nitychoruk, J., Jaworska, B. (2018). Wstępna ocena możliwości wykorzystania odpadów szklanych pochodzących z wyeksploatowanych świetlówek jako kruszywa do betonów cementowych, Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 220 (6), 314-317  DOI: 10.24136/atest.2018.083;
 4. Jaworska, B., Łukowski, P., Jaworski, J. (2018). Influence of cement substitution by calcareous fly ash on the mechanical properties of polymer-cement composites, 8th Scientific-technical Conference on Material problems in Civil Engineering MATBUD’2018, MATEC Web of Conferences 2018 DOI: 10.1051/matecconf/201816303005;
 5. Garbacz, A., Łukowski, P., Woyciechowski, P.P., Jaworska, B.E., Sokołowska, J.J., and Piotrowski T. (2018). Sustainable polymer and polymer modified cement concretes. Concrete with improved properties, IRMA, 37–44;
 6. Adamczewski, G., Woyciechowski, P. P., Łukowski, P., Sokołowska, J. J., Jaworska, B. E. (2018). Influence of Method of Preparation of PC Mortar with Waste Perlite Powder on Its Rheological Properties. In M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb, M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb (Eds.), International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) : Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure (pp. 443–448). Springer DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_56
 7. Woliński1, P., Woyciechowski, P., Jaworska, B., Adamczewski, G.,  Tokarski, D., Grudniewski, T.,  Chodyka, M., Nitychoruk, J.A. (2018). The influence of the mineral additives on the carbonation of cement composites. XXVII R-S-P Seminar 2018, Theoretical Foundation of Civil Engineering, MATEC Web of Conferences 196, 04062. DOI:10.1051/matecconf/201819604062

2016

 1. Jaworska, B. E., Łukowski, P., Jaworski, J. (2016). Wpływ odpadowych pyłów mineralnych na odporność chemiczną kompozytów polimerowo – cementowych. Ochrona przed Korozją, 59 (6), 214–217 DOI: 10.15199/40.2016.6.5
 2. Woyciechowski, P. P., Sokołowska, J. J., Jaworska, B. E. (2016). Metodyka oceny chemoodporności betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych. Ochrona Przed Korozją, (1), 10–17 DOI: 10.15199/40.2016.1.3
 3. Łukowski, P., Sokołowska, D., Jaworska, B. E., Pichór, W. (2016). Utilization of waste mineral powders as components of concrete-polymer composites. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (pp. 57–58). Warsaw University of Liege

2015

 1. Łukowski, P., Jaworska, B. E., Sokołowska, J. J., Kępniak, M. (2015). Wpływ dodatku mineralnego na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych. In E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło, E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło (Eds.), Beton i konstrukcje z betonu-badania (pp. 19–28). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 2. Jaworska, B. E., Sokołowska, J. J. (2015). Odpadowy pył perlitowy jako dodatek do kompozytów polimerowo-cementowych. In R. T. Nagórski, R. T. Nagórski (Ed.), Wybrane interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa (pp. 249–258). Oficyna Wydawniczaj Politechniki Warszawskiej;
 3. Jackiewicz-Rek, W., Jaworska, B. E., Jaworski, J. (2015). O rozwoju odkształceń skurczowych betonów o dużej zawartości popiołów lotnych. Inżynieria I Budownictwo, 71 (3), 162–164;
 4. Jaworska, B. E., Sokołowska, J. J., Łukowski, P., Jaworski, J. (2015). Waste mineral powders as a components of polymer-cement composites. Archives of Civil Engineering, 61 (4), 199–212 DOI: 10.1515/ace-2015-0045
 5. Piotrowski, T., Tefelski, D., Sokołowska, J. J., Jaworska, B. E. (2015). NGS-Concrete – New Generation Shielding Concrete against Ionizing Radiation – the Potential Evaluation and Preliminary Investigation. Acta Physica Polonica A, 128 (2B), B9-13 DOI: 10.12693/APhysPolA.128.B-9
 6. Jaworska, B.E., Sokołowska, J.J., Łukowski, P., Jaworski, J. (2015), ODPADOWE PYŁY MINERALNE JAKO SKŁADNIKI KOMPOZYTÓW POLIMEROWO-CEMENTOWYCH. In Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Materiały konferencyjne (pp. 72-74) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

2014

 1. Piotrowski, T., Tefelski, D., Sokołowska, J. J., Jaworska, B. E. (2014). NGS-concrete-new generation shielding concrete against ionizing radiation- the potential evaluation and preliminary investigation. In I. Akkurt, K. Gunoglu, & H. Akyildrim, I. Akkurt, K. Gunoglu, & H. Akyildrim (Eds.), ICCESEN. International conference on computational and experimental science and engineering. Abstract book (p. 423). Suleyman Demirel University.

2013

 1. Łukowski, P., Sokołowska, J. J., Adamczewski, G., Jaworska, B. E. (2013). Waste perlite powder as the potential microfiller of polymer composites. In S. Jemioło & M. Lutomirska, S. Jemioło & M. Lutomirska (Eds.), Mechanics and materials (pp. 193–200). Warsaw University of Technology;
 2. Łukowski, P., Sokołowska, J. J., Jaworska, B. E., Smarż, M. (2013). Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych. In Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie-teoria a praktyka. Konferencja naukowo-techniczna – TECH-BUD (pp. 195–202). PZITB-CUTOB.

Inne publikacje

 2018

 1. Bednarek, E., Sitkowski, J., Bocian, W., Borowicz, P., Płucienniczak, G., Stadnik, D., Surmacz-Chwedoruk, W., Jaworska, B., Kozerski, L. (2018). Corrigendum to “ Structure and pharmaceutical formulation development of a new long-acting recombinant human insulin analog studied by NMR and MS, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis DOI: 10.1016/j.jpba.2017.11.034

2017

 1. Bednarek, E., Sitkowski, J., Bocian, W., Borowicz, P., Płucienniczak, G., Stadnik, D., Surmacz-Chwedoruk, W., Jaworska, B., Kozerski, L. (2017). Structure and pharmaceutical formulation development of a new long-acting recombinant human insulin analog studied by NMR and MS, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 135 (pp 126-132)
  DOI: 10.1016/j.jpba.2016.12.005.

2012

 1. Borowicz, P., Bednarek, E., Bocian, W., Sitkowski, J., Jaworska, B., Mikołajczyk, J., Głąbski, T., Stadnik, D., Surmacz, W., Bogiel, M., Kozerski, L. (2012). Recombinant A22G-B31R-human insulin. A22 addition introduces conformational mobility in B chain C-terminus, Journal of  Biomolecular NMR, 52 (pp 365-370) DOI: 10.1007/s10858-012-9612-y

Rozprawy doktorskie – promotor

Prace dyplomowe – promotor

2023

 1. Wpływ biowęgla na właściwości mechaniczne zaprawy cementowej wystawionej na działanie podwyższonej temperatury, praca dyplomowa magisterska, Artur Trociński

2022

 1. Wpływ sposobu zagęszczania mieszanki betonowej na wybrane właściwości betonu porowatego, praca dyplomowa magisterska, Aleksandra Podkoń

2021

 1. Możliwość utylizacji biowęgla jako składnika pianobetonu, praca dyplomowa magisterska, Patryk Hull

2020

 1. Wpływ zawartości skarbonatyzowanych popiołów lotnych na właściwości zapraw cementowych w stanie nieutwardzonym, praca dyplomowa magisterska, Małgorzata Janaszek;
 2. Wpływ utwardzania poprzez krótkotrwałą karbonatyzację na rozwój wytrzymałości zaprawy cementowej z dodatkiem 25% popiołu lotnego krzemionkowego, praca dyplomowa inżynierska, Aleksandra Podkoń;
 3. Wpływ zawartości popiołów lotnych na dynamikę zmian wytrzymałości w okresie początkowym utwardzania kompozytów polimerowo-cementowych, praca dyplomowa magisterska, Dominika Stańczak;

2018

 1. Wpływ popiołów lotnych na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych w stanie nieutwardzonym, praca dyplomowa magisterska, Joanna Tarańska;

Udział w projektach i grantach badawczych

2023-2025

BRIK II
Innowacyjne elementy nawierzchni peronów kolejowych z betonu fotokatalitycznego oczyszczającego powietrze. [BRIK2/0035/2022] Kierownik projektu w PW: Wioletta Jackiewicz-Rek, data rozpoczęcia 01-01-2023, data zakończenia 31-12-2025, w trakcie realizacji

2021-2023

TECHMATSTRATEG
Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza. [TECHMATSTRATEG-III/0013/2019-00] Kierownik projektu w PW: Wioletta Jackiewicz-Rek, data rozpoczęcia 01-01-2021, data zakończenia 31-12-2023, w trakcie realizacji

2020-2023

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty nawierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warunki wodne i jakość powietrza. [POIR.01.01.01-00-0441/20] Kierownik projektu w PW: Wioletta Jackiewicz-Rek, data rozpoczęcia 01-11-2020, data zakończenia 30-09-2023, [1404], w trakcie realizacji

2020

Grant badawczy dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierający prowadzenie działalności naukowej w Dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport
Wpływ popiołów lotnych na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych w stanie nieutwardzonym. Kierownik projektu: Beata Jaworska, Zakończony

2018-2019

Pobyt naukowy na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, Stypendium Fundacji Dr. Anatole S. i Pamela D. Dekaban

2015

Współczesne problemy i metody badawcze geologii inżynierskiej, geotechniki i budownictwa podziemnego. Temat2: Zastosowanie materiałów odpadowych jako składników kompozytowo-cementowych. Kierownik w Instytucji: Anna Siemińska-Lewandowska, a.lewandowska@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia 06-2015, data zakończenia 12-2015, Zakończony

2014

II edycja Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże – opiekun zwycięskiego zespoły WIL PW

2013-2016

LIDER
[639/L-4/2012 POLON] Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym. Kierownik w Instytucji: Piotrowski Tomasz, T.Piotrowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-11-2013, planowana data zakończenia 31-07-2016, data zakończenia 31-10-2016, 639/L-4/2012, Zakończony
WIL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

2013

Polska Misja Archeologiczna „Tyritake” w Kerczu. Kierownik w Instytucji: Wojciech Terlikowski, w.terlikowski@il.pw.edu.pl, data rozpoczęcia 08-08-3013, data zakończenia 27-08-2013, Zakończony

2012-2015

Program Badań Stosowanych (PBS)
[177206/2012] Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstajacego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego. Kierownik w Instytucji: Łukowski Paweł, P.Lukowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-10-2012, data zakończenia 31-10-2015, PBS1/A5/14/2012, Zakończony
WIL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

 2012-2013

 INNOTECH
Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego RKAN 1. Opracowanie procedury badawczej do porównawczej oceny odporności betonów na działanie środowisk agresywnych 2.Badania odporności betonów na działanie środowisk agresywnych. Kierownik w Instytucji: Woyciechowski Piotr Paweł, P.Woyciechowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-06-2013, data zakończenia 31-08-2015, INNOTECH-K2/IN2/13/181865/NCBR/13, Zakończony
WIL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

Działalność ekspercka i projektowa

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2021 – Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2019/2020
 • 2018 – Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017
 • 2017 – Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Ocena możliwości zastosowania w budownictwie odpadowych pyłów mineralnych jako składników kompozytów polimerowo-cementowych przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej PW
 • 2014 – Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2014

Pełnione funkcje

 • członek Komitetu Organizacyjnego XXII Konferencji Naukowo-Technicznej „Kontra 2022 – Trwałość konstrukcji i ochrona przed korozją”
 • Wydziałowy Rzecznik  Zaufania (od 2021)
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (0d 2017)
 • sekretarz Komisji Konkursowej konkursu na najlepsze parce dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej (od 2016)
 • organizator konkursu na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej (od 2016)
 • sekretarz Koła C-8 Polskiego Związku Inżynierów i techników Budownictwa przy Wydziale Inżynierii Lądowej PW (od 2016)
 • członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (od 2014)
 • członek Podkomisji ds. Młodych Pracowników Politechniki Warszawskiej przy Senackiej Komisji ds. Kadr (od 2013)
 • recenzent w czasopismach Materials, Journal of Materials in Civil Engineering; Journal of CO2 Utilization; The Indian Concrete Journal