STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Kierownik ZIMB

Prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

See in EN

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

 

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej (1987). Od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej tej uczelni (obecnie jako profesor nadzwyczajny). W 1995 obronił rozprawę doktorską (praca nagrodzona przez Ministra Budownictwa), w 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych (d. Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych).
Profesor Łukowski zajmuje się przede wszystkim kompozytami polimerowymi i polimerowo-cementowymi, w tym zwłaszcza oceną przydatności, projektowaniem i optymalizacją materiałową. Jest autorem lub współautorem ok. 120 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Wykładowca (chemia budowlana, inżynieria materiałów budowlanych, trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, metody modyfikacji materiałów budowlanych); współautor dydaktycznego programu komputerowego wspomagającego nauczanie w zakresie chemii budowlanej, autor dydaktycznego programu komputerowego do symulacji procesu hydratacji cementu, wykorzystywanego w laboratorium studenckim.

 

E-mail: p.lukowski@il.pw.edu.pl

www: kimb.il.pw.edu.pl/pawel-lukowski

tel. +48 22 234 64 81 / +48 22 234 60 33

 

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE:

 

 1. Patent PL 388719 - Spoiwo cementowo-wapienne. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, P.Łukowski, T.Piotrowski, A.Garbacz, data zgłoszenia 04.08.2009 >>>
 2. Patent P286962 - Kompozycja epoksydowa. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB WIL PW: Czarnecki L., Łukowski P.; data zgłoszenia 20.09.1990 >>>
 3. Zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym RP P388406 - Modyfikowane spoiwo wapienne. Twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, P.Łukowski, T.Piotrowski, A.Garbacz, data zgloszenia 29.06.2009 >>>

 

PEŁNIONE FUNKCJE (WYBRANE):

 

 • kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych (od 2012);
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (od 2011);
 • wiceprzewodniczący Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2012); członek Sekcji (od 2007);
 • członek Komisji (poprzednio Sekcji) ds. Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 2008);
 • członek Komitetu Trwałości Budowli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (od 2009);
 • członek Komitetu Technicznego nr 274 „Beton” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – tłumacz i weryfikator norm europejskich ustanawianych w Polsce (współpraca od 1999);
 • członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Road and Bridges - Drogi i Mosty” (od 2011);
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Beton Technologie Architektura” (od 2011);
 • członek Komisji Rady Wydziału ds. Studiów (2009-2012);
 • członek Komisji Dziekańskiej ds. Nagród i Odznaczeń (2008-2012);
 • członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów (powołany przez Senat PW n akadencję 2008-2011);
 • członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (2007-2012);

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

 • 2013 - Nagroda zespołowa JM Rektora PW stopnia III za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2011/2012
 • 2012Nagroda im. Profesora Władysława Danileckiego Komitetu Trwałości Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictw;
 • 2010 - Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • 2005 - Nagroda Ministra Infrastruktury za współautorstwo publikacji „Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz”;
 • 1996 - Nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pracę doktorską;
 • Nagrody zespołowe JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe stopnia II (1991) i stopnia I (2001 i 2005).

LISTA WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH (od 2007):

2015

 

 1. Łukowski P., Jaworska B., Sokołowska J.J., Kępniak M., Wpływ dodatku mineralnego na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych, Beton i konstrukcje z betonu - badania, Monografie Zakładu Konstrukcji Betonowych i Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych, Ed. Szmigiera E., Łukowski P., Jemioło S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, 19-27;
 2. Sokolowska J.J., Woyciechowski P.P., Łukowski P., Kida K., Effect of perlite waste powder on chcemical resistance of polymer concrete composites, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 516-522; (B-7);
 3. Łukowski P., Cyr M., Sokołowska J.J., Salih A., The role of aluminium oxide content of GGBS on concrete in exposure to sulphate and acid environments, Engineers Journal, 2015/11/10 >>>;
 4. Łukowski P., Cyr M., Sokołowska J.J., Salih A., Part II: role of aluminium oxide content of GGBS on concrete in exposure to sulphate and acid environments, Engineers Journal, 2015/11/10 >>>;


2014

 

 1. Łukowski P., Domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu, Budownictwo Technologie Architektura, 2, 2014, 60-62;
 2. Łukowski P., Sokołowska J.J., Adamczewski G., Smarż-Kepniak M., Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy, Przegląd Budowlany, 5, 2014, 46-48; (B-4) >>>
 3. Wiliński D., Szołucha Ł., Łukowski P., O uwarunkowaniach stosowania betonu samozagęszczalnego w polskim budownictwie mostowym, Inżynieria i Budownictwo, 8, 2014, 467-470 Łukowski P.: Domieszki do betonu w budownictwie mostowym, Mosty, 5, 2014, 36-38;
 4. Łukowski P., Sokołowska J., Kępniak M., Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych, Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, vol. 13, 2, 2014, 119-126 (60 Konferencja Krynicka);
 5. Konopska-Piechurska M., Jackiewicz-Rek W., Łukowski P., Korelacje pomiedzy wytrzymałościami na ściskanie i rozciąganie dla betonów do nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem, Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, vol. 13, 4, 2014, 137-144 (60 Konferencja Krynicka);
 6. Łukowski P., Znaczenie chemii budowlanej w technologii betonu – osiągnięcia i perspektywy, VIII Konferencja „Dni Betonu”, Wisła, 2014, 447-456;
 7. Łukowski P., Współczesne osiągnięcia w dziedzinie polimerowych domieszek do betonu, Materiały Budowlane, 11, 2014, 16-17.


2013

 

 1. Łukowski P., Adamczewski G., Self-repairing of polymer-cement concrete, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 61 (1) 2013, 195-200;(A-25) >>>
 2. Łukowski P., Sokołowska JJ., Adamczewski G., Jaworska B., Waste perlite powder as the potential microfiller of polymer composites, Mechanics and Materials, 2013, Ed. Jemioło S., Lutomirska M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 201-211;(4)
 3. Łukowski P., Rola chemii budowlanej w kształtowaniu współczesnego betonu, Materiały Budowlane, 11, 2013, 96-97; (B-6) >>>
 4. Łukowski P., Wiliński D., Współczesne domieszki napowietrzające do betonu, Materiały Budowlane, 10, 2013, 24-25; (B-6) >>>
 5. Łukowski P., Adamczewski G., Możliwości samonaprawialności betonu, Materiały Budowlane 9 (493) 2013, 6-9;(B-6) >>>
 6. Woyciechowski P., Garbacz A., Łukowski P., Adamczewski G., Wady stropów z betonowych płyt sprężonych w wielokondygnacyjnych parkingach podziemnych, Materiały Budowlane, 2, 2013, 18-22;(B-6) >>>
 7. Łukowski P., Adamczewski G., Ocena samonaprawialności kompozytu epoksydowo-cementowego, Ochrona Przed Korozją, 1, 2013, 7-9,10-12;(B-6) >>>
 8. Czarnecki L., Łukowski P., Jasiczak J., Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504, Ochrona Przed Korozją, 1, 2013, 13-18;(B-6) >>>
 9. Łukowski P., Wiliński D., Rozwój domieszek do betonów nowej generacji, Budownictwo, Technologie, Architektura, 1, 2013, 54-56; (B-3) >>>
 10. Łukowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B., Smarż M., Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych, Mat. konf. I Konferencji naukowo-technicznej TECH-BUD' 2013 "Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie; normy europejskie - teoria a praktyka", Kraków 23-25 października 2013, 195-202;
 11. Jackiewicz-Rek W., Konopska-Piechurska M., Garbacz A., Łukowski P., Wpływ warunków pielęgnacji na wytrzymałość na rozciąganie próbek betonowych, I Konferencja naukowo-techniczna TECH-BUD' 2013 "Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie; normy europejskie - teoria a praktyka", Kraków 23-25 października 2013;

2012

 

 1. Łukowski P., Wpływ temperatury na skuteczność polimerowych domieszek do betonu, Materiały Budowlane 5 (477) 2012, p. 34-36;
 2. Woyciechowski P., Garbacz A., Łukowski P., Adamczewski G., Parkingi podziemne ze stropami betonowych płyt sprężonych – problemy eksploatacyjne, Dni Betonu 2012, 1013-1025;
 3. Łukowski P., Adamczewski G., Evaluation of the properties of self-repairing epoxy-cement composite, Int. Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 18 (3/4) 2012,169-175;
 4. Czarnecki L., Łukowski P., Polimery w naprawach betonu według PN-EN 1504, Inżynieria i Budownictwo, 1, 2012, 10-13;
 5. Łukowski P., Adamczewski G., Samonaprawa kompozytu epoksydowo-cementowego, Materiały Kompozytowe, 2, 2012, 25-27.
 6. Czarnecki L., Łukowski P., Polymers in concrete repairing according to EN 1504. International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting “ICCRRR 2012”, Cape Town, South Africa, 2012, CRC Press, 62-63;
 7. Łukowski P., Adamczewski G., Evaluation of possibility of self-repairing of epoxy-cement composite, Proc. of the 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete – ASPIC 2012, Istanbul, Turkey, October 3-5, 2012, 369-376
 8. Łukowski P., Adamczewski G., Ocena samonaprawialności kompozytu epoksydowo-cementowego. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją – KONTRA 2012”, Gliwice-Szczyrk, 2012, 47-50;
 9. Czarnecki L. (PW), Łukowski P., Śliwiński J., Materiałowe uwarunkowania awarii i napraw konstrukcji z betonu, część 1 i 2, Builder, 2/2012 i 3/2012;
 10. Łukowski P., Kierunki rozwoju materiałów budowlanych, Chemia w szkole 1/2012;

2011

 

 1. Łukowski P., Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu. Budownictwo Technologie Architektura, 1, 2011, 68-71;(B-3) >>>
 2. Łukowski P., Modyfikacja betonu polimerami, Inżynieria Materiałowa 2, 2011, 107-114;
 3. Czarnecki L., Łukowski P., Śliwiński J., Materiałowe uwarunkowania awarii i napraw konstrukcji z betonu. Referat plenarny na 25 Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie Budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje, 2011, t.1, 55-74;
 4. Czarnecki L., Łukowski P., Jasiczak J., Ochrona i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504. W: „Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych” (red. M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczykowski), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2011, 31-45

2010

   

  1. Łukowski P., Polymer-cement mortars of high bond strength to the concrete substrate. XIII International Congress on Polymers in Concrete ICPIC’2010, Madeira, Portugal, 2010, 665-672;
  2. Czarnecki L., Łukowski P., Wdrażanie normy PN-EN 1504-9 do stosowania w Polsce. Materiały Budowlane, 2, 2010, 2-5;
  3. Łukowski P., Adamczewski G., Samonaprawa kompozytu epoksydowo-cementowego, ocena możliwości. Przegląd Budowlany, 6, 2010, 56-59;
  4. Czarnecki L., Łukowski P., Betony polimerowo-cementowe / Polymer-cement concretes. Cement Wapno Beton, 5, 2010, 243-258;
  5. Łukowski P., Możliwości modyfikacji spoiwa wapiennego domieszkami i dodatkami. Materiały Budowlane, 10, 2010, 31-32 i 41;
  6. Łukowski P., Polymer-cement mortars with improved adhesion to concrete substrates. Restoration of Buildings and Monuments, 4/5, 2010, 367-375.

  2009

  1. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawy i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504. Materiały Budowlane 2, 2009, 2-4 i 22;
  2. Łukowski P., Kierunki rozwoju domieszek do betonu. Materiały Budowlane, 3, 2009, 38-39 i 53;
  3. Horszczaruk E., Łukowski P., Betony podwodne – badania i dobór składu. Inżynieria i Budownictwo, 5, 2009, 274-278;
  4. Czarnecki L., Łukowski P., Stan normalizacji europejskiej w zakresie napraw i ochrony betonu. W: „Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych” (red. M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2009, 48-58.

  2008

  1. Łukowski P., Rola polimerów w kształtowaniu właściwości spoiw i kompozytów polimerowo-cementowych. Politechnika Warszawska, Prace Naukowe – Budownictwo, z.148, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008;
  2. Czarnecki L., Łukowski P., Betony i zaprawy samonaprawialne – krok ku inteligentnym materiałom naprawczym. Materiały Budowlane, 2, 2008, 2-4;
  3. Łukowski P., Domieszki do betonu – kierunki rozwoju i problemy do rozwiązania. Budownictwo Technologie Architektura, 2, 2008, 56-58;
  4. Łukowski P., Continuity threshold of the polymer phase in polymer-cement composites. Archives of Civil Engineering, 3, 2008, 559-571;
  5. Czarnecki L., Łukowski P., Spoiwa wapienne – historia, stan obecny i perspektywy. Materiały Budowlane, 10, 2008, 3-7;
  6. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawy i ochrona konstrukcji betonowych w świetle norm europejskich. Budownictwo Technologie Architektura, 4, 2008, 52-55.

  2007

  1. Łukowski P., Materiały i systemy do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych – wdrażanie norm europejskich EN 1504. Materiały Budowlane, 2, 2007, 2-5;
  2. Łukowski P., Ocena wpływu składników spoiwa polimerowo-cementowego na właściwości kompozytu / Evaluation of influence of components of polymer-cement binder on composite performance. Cement Wapno Beton, 3, 2007, 117-124;
  3. Łukowski P., Polymer-cement composites of high bond strength to the concrete substrate. W “Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach” (ed. L. Czarnecki and A. Garbacz), Advances in Materials Science and Restoration AMSR No. 2, Aedificatio Publishers, 2007, 163-172;
  4. Aguiar J., Moreira P., Łukowski P., Czarnecki L., Camoes A., Van Gemert D., Ranking procedure for polymeric coatings and hydrophobic agents for concrete protection. Restoration of Buildings and Monuments, 4, 2007, 251-264;
  5. Łukowski P., Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu. Materiały Budowlane, 11, 2007, 8-9 i 13;
  6. Łukowski P., Zastosowanie spoiw i kompozytów polimerowo-cementowych w budownictwie. Inżynieria i Budownictwo, 12, 2007, 653-655.

   

   

  LISTA PUBLIKACJI DYDAKTYCZNYCH:

   

  1. Czarnecki L., Łukowski P., Garbacz A., Chmielewska B., Laboratory excercises in building chemistry, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw, 2007 [in Polish].

   

   

  __________________________________________________________________________

  Strona główna