STRONA GŁÓWNA » NAUKA I BADANIA » Badania » Popiołowe betony żywiczne

Popiołowe betony żywiczne

See in EN

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW

Data rozpoczęcia: 2008.01.01
Data zakończenia: 2010.04.30

 

 

Cel projektu

 

Opracowanie modelu materiałowego betonu żywicznego z dodatkiem ubocznych produktów spalania węgla w energetyce – popiołów wapniowych. Wykorzystanie produktów odpadowych w budownictwie, szczególnie w technologii betonu jest znaczne. Aktualny stan wiedzy i techniki nie pozwala na pełne wykorzystanie popiołów wapniowych jako składników betonów cementowych. Do wykonania betonów zgodnie z normą PN-EN 206-1 stosować można jedynie dodatki popiołów lotnych z konwencjonalnych kotłów pyłowych, które spełniają wymagania normy PN-EN 450. Korzyści z realizacji projektu będą polegać na wykazaniu, że w betonach żywicznych, w odróżnieniu od cementowych, można stosować produkty odpadowe, uważane dotychczas za mniej użyteczne. Realizowany projekt wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju w budownictwie (wykorzystanie i odzysk odpadów,oszczędność naturalnych zasobów surowcowych przez m.in. zastosowanie materiałów alternatywnych, ograniczenie powierzchni składowisk), a jednocześnie może się przyczynić do obniżenia kosztu betonów żywicznych. Zakres prac badawczych będzie obejmował miedzy innymi zdefi niowanie pojęcia użyteczności betonów żywicznych z popiołami wapniowymi, w tym zdefi niowanie i analizę cech diagnostycznych dla doboru składników, badanie efektów współdziałania popiołów z różnymi rodzajami żywic, statystycznoeksperymentalną optymalizację materiałową (zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej z wykorzystaniem funkcji uogólnionej użyteczności materiałowej, statystycznego planowania eksperymentu i statystycznej analizy wyników) oraz weryfi kację cech technicznych zoptymalizowanych wyrobów (w tym analiza zmian mikrostruktury z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej i fl uorescencyjnej mikroskopii optycznej).

 

Rezultaty 

 

Charakterystyka techniczna betonów żywicznych zawierających różnego rodzaju popioły lotne ze szczególnym uwzględnieniem popiołów wapiennych. Opracowana dokumentacja techniczna może umożliwić producentom elementów prefabrykowanych z betonu żywicznego, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) wytwarzanie elementów przy obniżonych kosztach zwiększając ich konkurencyjność na rynku polskim.

 

Publikacje


  • Czarnecki L., Garbacz A., Sokołowska J., Fly Ash Polymer Concretes, Proc. of session on Honour of: Dr. Enrico Borgarello, Professor Theodore W. Bremner, Professor David W. Fowler, Professor Konstantin Kovler, Professor Kohi Sakai, Second International Conference on Sustaiable Construction Materials And Technologies June 28 – June 30, 2010, Ancona, Italy, p. 127-137. >>>
  • Garbacz A., Lutomirski A., Sokołowska J., Application of Ultrasonic Method For Quality Control of FLy Ash Polymer Concretes, CD Proc. of 16th International Conference on Composite Structures - ICCS 16 (ed. A. J. M. Ferreira), paper No #539 © FEUP, Porto, 2011. >>>
  • Garbacz A., Sokołowska J., Effect of calcium Ely Ash on PC properties, Proc. of 13th International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC 2010, Funchal-Madeira, 2010, p. 281-288.
  • Markowski Ł., Garbacz A., Zbiciak A., Model MES pokrywy włazowej z popiołowego betonu żywicznego, FEM model of the manhole cover made of fly ash polymer concrete, 18 Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian-Lithuanian Transactions, Warszawa, 2010, Vol 18 [in Polish].
  • Sokołowska J., Influence of Fine Aggregate Type on Fluidized Fly Ash Concrete Properties, Proc. of 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2011, Poznań, 18-20 May, 2011, p. 190-193.
  • Sokołowska J., Garbacz A., Comparative Study of Polymer Concretes with Various Fly Ashes, CD Proc. of 16th International Conference on Composite Structures - ICCS 16 (ed. A. J. M. Ferreira), paper No #556 © FEUP, Porto, 2011. >>>
  • Sokołowska J., Garbacz A., Material model of fly ash polymer concretes, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce – Krynica, 19 – 24 września 2010, p. 755-762 [in Polish].